โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ30217      ชื่อวิชา : ดนตรีพื้นเมือง      ห้องเรียน : ดนตรีไทย      วัน/คาบ : อ89

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46471   นาย ภูฟ้า นันทะ  5  12 Mon, 13 May 2019 13:01:02 +0700
2 46478   นาย สราวุฒิ จุราเพชร  5  11 Mon, 13 May 2019 13:03:49 +0700
3 46515   นาย ต้นตะวัน มาตุลี  5  13 Mon, 13 May 2019 13:06:31 +0700
4 46529   นาย ศุภกิตต์ จานแก้ว  5  13 Mon, 13 May 2019 13:06:55 +0700
5 46669   น.ส. กมลลักษณ์ เป็งงำเมือง  5  14 Mon, 13 May 2019 13:04:57 +0700
6 46861   น.ส. ณัชชา ถาวรคุณ  5  14 Mon, 13 May 2019 13:01:27 +0700
7 46983   น.ส. กมลชนก สมานศรี  5  12 Mon, 13 May 2019 13:02:09 +0700