โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ30208      ชื่อวิชา : สีโปสเตอร์สร้างสรรค์      ห้องเรียน : ศิลปะ 3      วัน/คาบ : อ89

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46336   น.ส. จิดารัตน์ หลักแหลม  5  15 Mon, 13 May 2019 13:00:26 +0700
2 46354   น.ส. ไพรไพลิน คลังภักดี  5  15 Mon, 13 May 2019 13:00:10 +0700
3 46425   นาย ธชย ศรีรัตนมงคล  5  15 Mon, 13 May 2019 13:00:10 +0700
4 46532   น.ส. กัญภาพร ฝันถึงภูมิ  5  14 Mon, 13 May 2019 13:00:22 +0700
5 46539   น.ส. พัชรวลัย สมกองแก้ว  5  14 Mon, 13 May 2019 13:00:12 +0700
6 46637   น.ส. พันวสา แสงหิรัญ  5  15 Mon, 13 May 2019 13:00:13 +0700
7 46868   น.ส. พนมวรรณ วะเท  5  15 Mon, 13 May 2019 13:00:23 +0700
8 46899   น.ส. กนกวรรณ จิตต์จริง  5  15 Mon, 13 May 2019 13:00:33 +0700
9 46907   น.ส. ธิติพร แย้มวจี  5  12 Mon, 13 May 2019 13:11:15 +0700
10 46919   น.ส. สโรชา สุวรรณ์  5  11 Mon, 13 May 2019 13:09:33 +0700
11 49331   น.ส. หทัยทิพย์ ทะริยะ  5  11 Mon, 13 May 2019 13:14:23 +0700
12 49337   นาย ศรัณย์ภัทร อรุณประสิทธิ์  5  14 Mon, 13 May 2019 13:31:09 +0700
13 49412   น.ส. พรปวีณ์ ฐิติชัยวรภัทร  5  15 Mon, 13 May 2019 13:20:02 +0700