โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ21214      ชื่อวิชา : ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1      ห้องเรียน : ลานดนตรี      วัน/คาบ : อ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49489   ด.ช. พงศภัค ชัยสุทธิวงศ์  1  2 Mon, 13 May 2019 09:09:16 +0700
2 49509   ด.ญ. พรรณภัทร เขียวชอุ่ม  1  2 Mon, 13 May 2019 09:01:20 +0700
3 49575   ด.ช. พัฒนินท์ เหลี่ยมพงศาพุทธิ  1  4 Mon, 13 May 2019 09:41:08 +0700
4 49633   ด.ช. อนุชา ตามศักดิ์  1  5 Mon, 13 May 2019 09:35:38 +0700
5 49664   ด.ช. ธนากร สุวงศ์เครือ  1  6 Mon, 13 May 2019 09:00:55 +0700
6 49670   ด.ช. เมธัส สุขคำภา  1  6 Mon, 13 May 2019 09:23:32 +0700
7 49750   ด.ช. ณัฐพงษ์ ชัยวงศ์บุตร  1  8 Fri, 17 May 2019 14:00:18 +0700
8 49769   ด.ญ. กิ่งกาญจน์ เชียงโญ  1  8 Mon, 13 May 2019 09:06:49 +0700
9 49772   ด.ญ. ญาดา ศิริรักษ์  1  8 Mon, 13 May 2019 09:37:08 +0700
10 49773   ด.ญ. ณัฐกมล ถือบุญ  1  8 Mon, 13 May 2019 09:09:54 +0700
11 49802   ด.ช. ธีรเมธ โพธิ์เรือง  1  9 Fri, 17 May 2019 16:51:57 +0700
12 49805   ด.ช. ปภังกร พรมมาบุญ  1  9 Mon, 13 May 2019 09:53:37 +0700
13 49888   ด.ช. ธนธัส ศรีพิศุทธิ์ตระกูล  1  11 Mon, 13 May 2019 09:31:07 +0700
14 49896   ด.ช. วรโชติ ธิวงศ์  1  11 Mon, 13 May 2019 09:53:33 +0700
15 49899   ด.ช. สันติภาพ มั่นเหมาะ  1  11 Mon, 13 May 2019 09:19:45 +0700
16 49934   ด.ช. พันกร ณ น่าน  1  12 Mon, 13 May 2019 09:19:25 +0700
17 49986   ด.ช. วสุวิท สาระวันท์  1  13 Mon, 13 May 2019 09:17:59 +0700