โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ย20201      ชื่อวิชา : ภาษาเยอรมัน1      ห้องเรียน : 124      วัน/คาบ : อ89

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46366   นาย ณัชปรัชญ์ พันธุ์พิริยะ  5  14 Mon, 13 May 2019 13:13:35 +0700
2 46413   นาย จุลจักร เหมยฟอง  5  14 Thu, 23 May 2019 19:07:43 +0700
3 46491   น.ส. นงนภัส มิ่งขวัญ  5  14 Thu, 23 May 2019 19:00:28 +0700
4 46496   น.ส. ภัทรา สมณะ  5  14 Thu, 23 May 2019 18:59:06 +0700
5 46504   น.ส. วีระญา พงศ์มีสุขสุจริต  5  14 Thu, 23 May 2019 18:56:46 +0700
6 46578   น.ส. กัญญพัช ขันคำตั้ง  5  14 Mon, 13 May 2019 13:08:45 +0700
7 46738   น.ส. อักษราภัค ปัญญายืน  5  14 Thu, 23 May 2019 19:05:42 +0700
8 46971   นาย กฤษกร เทพชัย  5  14 Mon, 13 May 2019 13:02:39 +0700
9 46978   นาย ภูวิศ บัวรวย  5  14 Mon, 13 May 2019 13:05:40 +0700
10 46999   น.ส. วิสาขา ปรีดาอนันทสุข  5  14 Mon, 13 May 2019 13:07:32 +0700
11 49336   นาย ธิติพล กันธะณะ  5  14 Mon, 13 May 2019 13:33:12 +0700
12 49345   น.ส. อัญญรัตน์ กันตา  5  16 Thu, 23 May 2019 20:40:35 +0700
13 49348   นาย ธเนศ ตาคำมา  5  14 Mon, 13 May 2019 13:02:47 +0700