โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง30264      ชื่อวิชา : อาหารอบ      ห้องเรียน : คหกรรม1      วัน/คาบ : อ89

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46433   น.ส. จุฑามาศ ทองสุข  5  15 Tue, 21 May 2019 13:46:42 +0700
2 46523   นาย ภาณุวิชญ์ พลอยแย้ม  5  15 Mon, 13 May 2019 13:00:19 +0700
3 46657   นาย ภูมิณัฐ ปันทะ  5  14 Mon, 13 May 2019 13:00:21 +0700
4 46667   นาย อาทิตย์ ธีรวรุตม์  5  14 Mon, 13 May 2019 13:00:37 +0700
5 46721   น.ส. ณัฐณิชา ณ คำ  5  11 Mon, 13 May 2019 13:01:34 +0700
6 46729   น.ส. ภูษณิศา อินดาวงศ์  5  11 Mon, 13 May 2019 13:02:07 +0700
7 46731   น.ส. รักษิณา แดงช่วง  5  14 Tue, 21 May 2019 09:21:27 +0700
8 46750   นาย พลกฤต เทพนามวงค์  5  14 Mon, 13 May 2019 13:00:48 +0700
9 46772   น.ส. พัชราภรณ์ ดวงใจ  5  11 Mon, 13 May 2019 13:01:29 +0700
10 46995   น.ส. ภัณฑิรา น่วมเกตุ  5  14 Mon, 13 May 2019 13:02:03 +0700
11 47079   น.ส. หัสจารี ทำอินแก้ว  5  11 Mon, 13 May 2019 13:02:29 +0700
12 49419   นาย รัตนเดช ทัศมะเริง  5  15 Mon, 13 May 2019 13:02:30 +0700