โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง30243      ชื่อวิชา : พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์      ห้องเรียน : 122      วัน/คาบ : อ89

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45547   นาย ธนวัฒน์ อยู่ยืน  5  11 Mon, 13 May 2019 13:00:21 +0700
2 46407   น.ส. สุชานันท์ กันหาเวียง  5  14 Mon, 13 May 2019 13:00:57 +0700
3 46554   นาย กฤตณัฐ จิรเมธาธร  5  11 Mon, 13 May 2019 13:00:06 +0700
4 46569   นาย ปุญญาพัฒน์ บุญธรรม  5  11 Mon, 13 May 2019 13:00:52 +0700
5 46599   น.ส. สุมินตรา พฤกษะวัน  5  11 Thu, 30 May 2019 19:13:08 +0700
6 46666   นาย วีรภัทร คำน้อย  5  12 Tue, 28 May 2019 09:30:03 +0700
7 46714   นาย อนุวัช อุ่นผาง  5  12 Mon, 13 May 2019 13:05:32 +0700
8 46749   นาย ตระกูลเทพ เทพศิริ  5  11 Mon, 13 May 2019 13:00:18 +0700
9 46758   นาย สุริยัน วรรณบวร  5  12 Mon, 13 May 2019 13:02:01 +0700
10 46810   น.ส. จุติมน ดีแก้ว  5  11 Mon, 13 May 2019 13:01:35 +0700
11 46886   นาย ปณชัย สี่สุวรรณ  5  12 Mon, 13 May 2019 13:00:43 +0700
12 49321   นาย ชัยมงคล ปวนบุญนำ  5  12 Mon, 13 May 2019 13:00:45 +0700
13 49325   นาย ภัทรพล เครือคำ  5  12 Mon, 13 May 2019 13:00:23 +0700