โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง30240      ชื่อวิชา : ช่างปูน      ห้องเรียน : ช่างอุตฯ1      วัน/คาบ : อ89

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46437   น.ส. ชลดา ไชยเกตุ  5  15 Mon, 13 May 2019 13:26:19 +0700
2 46560   นาย ฉัตรดนัย รัศมิทัต  5  12 Mon, 13 May 2019 13:02:40 +0700
3 46671   น.ส. จิตตินี เอ้ยวัน  5  12 Tue, 28 May 2019 10:44:38 +0700
4 46692   น.ส. อัชฌาวดี เหล่าธีระศิริ  5  15 Tue, 28 May 2019 11:03:35 +0700
5 46694   นาย กันตินันท์ พรมใจ  5  12 Mon, 13 May 2019 13:00:07 +0700
6 46725   น.ส. ณัชญารัตน์ อูปทอง  5  13 Mon, 13 May 2019 13:00:20 +0700
7 46759   นาย อนพัทย์ การดื่ม  5  12 Tue, 28 May 2019 11:03:36 +0700
8 46765   น.ส. ณัฏฐณิชา มีครัว  5  15 Mon, 13 May 2019 13:00:06 +0700
9 46766   น.ส. ณัฏฐ์นรี กัญจน์ธนทัต  5  15 Mon, 13 May 2019 13:00:08 +0700
10 46771   น.ส. ปิยะภรณ์ สีตาบุตร  5  12 Mon, 13 May 2019 13:00:11 +0700
11 46777   น.ส. วิชญา เกิดมงคล  5  15 Thu, 23 May 2019 22:11:33 +0700
12 46870   น.ส. พิมพ์มาดา สำราญเริงจิตร์  5  15 Tue, 28 May 2019 11:03:35 +0700
13 46990   น.ส. น้ำเพชร มูลแก้ว  5  12 Mon, 13 May 2019 13:11:31 +0700
14 47072   น.ส. ภานุชนาถ กล้าจริง  5  15 Mon, 13 May 2019 13:26:21 +0700