โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง30202      ชื่อวิชา : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช      ห้องเรียน : เกษตร3      วัน/คาบ : อ89

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46460   นาย ชนกชนม์ กองกันทะ  5  12 Mon, 13 May 2019 13:01:05 +0700
2 46466   นาย เบญจรงค์ ต๊ะวัง  5  11 Mon, 13 May 2019 13:01:08 +0700
3 46475   นาย วทันยู วุฒิพงษ์พิทักษ์  5  14 Mon, 13 May 2019 13:01:02 +0700
4 46567   นาย นวพล เหล่มนำชัย  5  12 Mon, 13 May 2019 13:00:34 +0700
5 46611   นาย ภัทรเดช คงสวัสดิ์  5  11 Tue, 21 May 2019 11:20:49 +0700
6 46649   นาย จตุพร พันธ์สุภา  5  16 Mon, 13 May 2019 13:02:00 +0700
7 46651   นาย พงศกร วาตาปงสัก  5  13 Mon, 13 May 2019 13:03:40 +0700
8 46652   นาย พศวัต สุวรรณรอด  5  13 Mon, 13 May 2019 13:00:51 +0700
9 46685   น.ส. รศิกา จตุพรจรัส  5  13 Mon, 13 May 2019 13:02:52 +0700
10 46704   นาย นนทกร จันทรา  5  16 Mon, 13 May 2019 13:03:12 +0700
11 46712   นาย ภูรินทร์ ฟองแพร่  5  14 Mon, 13 May 2019 13:02:32 +0700
12 46713   นาย ภูวดล มาลา  5  16 Mon, 13 May 2019 13:02:42 +0700
13 47082   นาย อัครเสรษฐ อินทนา  5  16 Mon, 13 May 2019 13:02:34 +0700