โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : อ23223      ชื่อวิชา : การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน      ห้องเรียน : 831      วัน/คาบ : ศ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48105   ด.ช. ณัชพน ภิญญาพัชญ์  3  7 Fri, 10 May 2019 09:04:43 +0700
2 48257   ด.ญ. ขวัญจิรา   ขัวนา  3  10 Thu, 30 May 2019 19:27:37 +0700
3 48260   ด.ญ. ณัชชยานันท์ อุ่นผูก  3  10 Thu, 30 May 2019 19:17:36 +0700
4 48261   ด.ญ. ณัฐชนันท์   กุลพญา  3  10 Fri, 10 May 2019 09:01:44 +0700
5 48372   ด.ช. ณัฐนนท์ หงษ์ใจสี  3  13 Fri, 31 May 2019 10:59:16 +0700
6 48373   ด.ช. ดนุพล โมฬีชาติ  3  13 Fri, 31 May 2019 10:59:18 +0700
7 48374   ด.ช. ธนชิต สิริเยาวลักษณ์  3  13 Fri, 31 May 2019 10:59:16 +0700
8 48377   ด.ช. ธิตินันท์ บุญฟู  3  13 Fri, 31 May 2019 10:59:16 +0700
9 48378   ด.ช. นนทพัทธ์ แก้วอ้น  3  13 Fri, 31 May 2019 10:59:18 +0700
10 48383   ด.ช. พชรพล ถามูล  3  13 Fri, 31 May 2019 10:59:23 +0700
11 48584   ด.ช. พรัญชน์ วิมุกตายน  3  7 Fri, 10 May 2019 09:15:21 +0700
12 49378   ด.ช. นิติกาญจน์ เทือกมนต์  3  7 Fri, 10 May 2019 09:01:35 +0700