โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ21203      ชื่อวิชา : การออกแบบสัญลักษณ์      ห้องเรียน : ลานศิลป์ 1      วัน/คาบ : อ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49483   ด.ช. ธนชาติ ฤทธิยา  1  2 Mon, 13 May 2019 09:41:02 +0700
2 49516   ด.ญ. สิริณัฏฐ์ เนตรทิพย์  1  2 Mon, 13 May 2019 09:05:47 +0700
3 49570   ด.ช. ธราเทพ เเสวงผล  1  4 Mon, 13 May 2019 09:01:46 +0700
4 49576   ด.ช. พัทธดนย์ ทำอินแก้ว  1  4 Mon, 13 May 2019 09:05:46 +0700
5 49587   ด.ญ. กัลยกร เกาะกากลาง  1  4 Mon, 13 May 2019 09:23:07 +0700
6 49632   ด.ช. สิรภพ เรือนกุณา  1  5 Fri, 17 May 2019 11:37:02 +0700
7 49642   ด.ญ. ทอปัด แข็งขัน  1  5 Mon, 13 May 2019 09:25:40 +0700
8 49695   ด.ญ. วนคีตานันท์ ปุกคำ  1  6 Mon, 13 May 2019 09:22:50 +0700
9 49763   ด.ช. ศิวัช สมจันทร์ตา  1  8 Mon, 13 May 2019 09:03:53 +0700
10 49784   ด.ญ. ภิงขวดี ตันวงศ์  1  8 Mon, 13 May 2019 09:19:20 +0700
11 49791   ด.ช. กิตติกร ตันสุวรรณ  1  9 Mon, 13 May 2019 09:04:17 +0700
12 49793   ด.ช. ชิษณุพงศ์ นิรัติศัย  1  9 Mon, 13 May 2019 09:02:04 +0700
13 49830   ด.ญ. รุจิราพร อิ่นแก้ว  1  9 Mon, 13 May 2019 09:01:05 +0700
14 49835   ด.ญ. อรวรินทร์ อินเขียวสาย  1  9 Mon, 13 May 2019 09:19:38 +0700
15 49856   ด.ช. อติวัณณ์ เสรารัตน์  1  10 Mon, 13 May 2019 09:25:48 +0700
16 49857   ด.ช. อนุกูล สามารถ  1  10 Tue, 21 May 2019 10:14:21 +0700
17 49898   ด.ช. เศรษฐพงษ์ แก้วมูล  1  11 Mon, 13 May 2019 09:26:21 +0700
18 49905   ด.ญ. ชญานันท์ กลีบบัว  1  11 Mon, 13 May 2019 09:16:58 +0700
19 49910   ด.ญ. ฐิติยา อุตมีมั่ง  1  11 Mon, 13 May 2019 09:13:32 +0700
20 49917   ด.ญ. ปุณยาภา มั่นธนะกิจ  1  11 Mon, 13 May 2019 09:07:52 +0700
21 49919   ด.ญ. พิชญกันย์ เหมวรางค์กูล  1  11 Tue, 21 May 2019 10:03:40 +0700
22 49922   ด.ญ. ลัทธวิตรา ขัดผาบ  1  11 Mon, 13 May 2019 09:07:05 +0700
23 49939   ด.ช. วรัญชิต วรรณเลิศ  1  12 Mon, 13 May 2019 09:02:57 +0700
24 49940   ด.ช. วีรภัทร ยศสมแสน  1  12 Mon, 13 May 2019 09:05:49 +0700
25 49944   ด.ช. สิรวิชญ์ ใจวุฒิ  1  12 Thu, 16 May 2019 12:19:18 +0700
26 49958   ด.ญ. ปุณิกา เกตุวงษ์  1  12 Mon, 13 May 2019 09:26:20 +0700
27 49973   ด.ช. ชัชชนน มณีไชย  1  13 Mon, 13 May 2019 09:04:37 +0700
28 49979   ด.ช. ไทรัฐ สัตย์จริง  1  13 Mon, 13 May 2019 09:24:19 +0700
29 49984   ด.ช. วรากร วงค์พรหมสาย  1  13 Mon, 13 May 2019 09:20:52 +0700
30 49992   ด.ช. สัณห์ศรุต วีระพิทักษ์กุล  1  13 Mon, 13 May 2019 09:21:58 +0700