โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ว20204      ชื่อวิชา : พันธุกรรมกับการอยู่รอด      ห้องเรียน : 921      วัน/คาบ : ศ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48081   ด.ญ. ณัฎฐธิดา ขันคำ  3  6 Fri, 10 May 2019 09:03:47 +0700
2 48082   ด.ญ. ณัฐณิชา ระวังภัย  3  6 Thu, 16 May 2019 09:33:58 +0700
3 48095   ด.ญ. ศจีพิชตรา ชัยทรัพย์  3  6 Fri, 10 May 2019 09:03:45 +0700
4 48097   ด.ญ. สุริยพร จันทร์สุริยะ  3  6 Fri, 10 May 2019 09:01:50 +0700
5 48098   ด.ญ. เสาวนันท์ คนึงคิด  3  6 Fri, 10 May 2019 09:01:33 +0700
6 48111   ด.ช. พีระพงษ์ มาลา  3  7 Fri, 10 May 2019 09:13:29 +0700
7 48112   ด.ช. ภัทรพล อินธิมา  3  7 Fri, 10 May 2019 09:02:15 +0700
8 48113   ด.ช. ภาณุวิทย์ หาญเหรียญทอง  3  7 Fri, 10 May 2019 09:02:27 +0700
9 48115   ด.ช. วรปรัชญ์ พิจอมบุตร  3  7 Fri, 10 May 2019 09:02:19 +0700
10 48117   ด.ช. วศศาสตร์ รัชนีรมย์  3  7 Fri, 10 May 2019 09:04:36 +0700
11 48125   ด.ญ. จุฑาลักษณ์ อาษาวงค์  3  7 Fri, 17 May 2019 10:17:38 +0700
12 48129   ด.ญ. ธนัชญา ใจวงค์  3  7 Fri, 10 May 2019 09:01:36 +0700
13 48131   ด.ญ. ธัญวรัตม์ แก้วแสนตอ  3  7 Fri, 10 May 2019 09:02:37 +0700
14 48136   ด.ญ. ภัทรมน พวงสายใจ  3  7 Fri, 17 May 2019 12:27:57 +0700
15 48152   ด.ช. ทักษิณ   นาสรรค์  3  8 Fri, 10 May 2019 09:03:09 +0700
16 48181   ด.ญ. เพ็ญจรัส มหาราช  3  8 Fri, 10 May 2019 09:03:46 +0700
17 48182   ด.ญ. รัญชิดา ช่างปัด  3  8 Fri, 10 May 2019 09:02:23 +0700
18 48293   ด.ช. พชรพล บรรหารนุกูลกิจ  3  11 Fri, 10 May 2019 09:04:18 +0700
19 48395   ด.ญ. นัจกร ทั้งสุข  3  13 Fri, 10 May 2019 09:04:43 +0700
20 49425   ด.ญ. กุลธิดา ไชยมงคล  3  11 Fri, 10 May 2019 09:06:19 +0700