โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : พ20213      ชื่อวิชา : ฟุตซอล      ห้องเรียน : ศูนย์บน      วัน/คาบ : ศ4

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48028   ด.ช. รัชชานนท์ ธนาคุณ  3  5 Fri, 31 May 2019 11:12:04 +0700
2 48029   ด.ช. วรเมธ โชติ  3  5 Fri, 31 May 2019 11:11:31 +0700
3 48031   ด.ช. สรวิชญ์ สมกองแก้ว  3  5 Fri, 24 May 2019 10:56:04 +0700
4 48076   ด.ช. หรรษา ปวงคำ  3  6 Fri, 31 May 2019 11:06:15 +0700
5 48101   ด.ช. คณิติน บุญลอม  3  7 Fri, 31 May 2019 11:10:49 +0700
6 48126   ด.ญ. ฐิติชญา เจริญขวัญเมือง  3  7 Fri, 10 May 2019 09:06:53 +0700
7 48137   ด.ญ. ไรรมย์    พรมใจ  3  7 Fri, 10 May 2019 09:02:11 +0700
8 48139   ด.ญ. วรินธร   ไชยมงคล  3  7 Fri, 10 May 2019 09:07:38 +0700
9 48233   ด.ช. ณัฐกิตติ์ เรืองอินทร์  3  10 Fri, 10 May 2019 09:37:55 +0700
10 48238   ด.ช. ไชยนาวา   ไชยยะ  3  10 Thu, 16 May 2019 10:14:08 +0700
11 48277   ด.ช. จิรายุ ทาไชยวงค์  3  11 Fri, 10 May 2019 09:05:57 +0700
12 48321   ด.ช. กนกพล แสงสุริยะ  3  12 Fri, 10 May 2019 09:09:48 +0700
13 48323   ด.ช. กิตติพงศ์ จันต๊ะตึง  3  12 Fri, 10 May 2019 09:06:41 +0700
14 48333   ด.ช. นัสรีย์ เล็กศรี  3  12 Fri, 10 May 2019 09:02:18 +0700
15 48593   ด.ช. ภูริพงษ์ คำสอน  3  12 Fri, 10 May 2019 09:05:07 +0700
16 49383   ด.ช. วงศกร เขื่อนแก้ว  3  12 Fri, 10 May 2019 09:13:18 +0700