โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : พ20207      ชื่อวิชา : ฟุตบอล      ห้องเรียน : สนามฟุตบอล      วัน/คาบ : ศ3

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48106   ด.ช. ต้นทรัพย์ อุดมรักษาสกุล  3  7 Fri, 10 May 2019 09:03:46 +0700
2 48110   ด.ช. พิศิษฐ์พงศ์ มโนปัญญา  3  7 Fri, 10 May 2019 09:09:55 +0700
3 48114   ด.ช. ภูริณัฐ   สายคำมา  3  7 Fri, 10 May 2019 09:10:20 +0700
4 48118   ด.ช. วีรภัทร   คิดอ่าน  3  7 Fri, 10 May 2019 09:07:17 +0700
5 48120   ด.ช. สรวิชญ์ ท่องเที่ยว  3  7 Fri, 10 May 2019 09:06:25 +0700
6 48151   ด.ช. ณัฐวุฒิ  คำมุงเมือง  3  8 Fri, 10 May 2019 09:13:50 +0700
7 48153   ด.ช. ธนภัทร พรมยศ  3  8 Fri, 10 May 2019 12:22:16 +0700
8 48156   ด.ช. พลวรรธน์ บุญนำมา  3  8 Fri, 10 May 2019 09:14:08 +0700
9 48158   ด.ช. ภาณุวัฒน์   ปัญญาทอน  3  8 Fri, 10 May 2019 09:19:59 +0700
10 48164   ด.ช. วิศรุต อยู่สมพงษ์  3  8 Fri, 10 May 2019 09:14:56 +0700
11 48195   ด.ช. ธนาภูมิ ตาแสน  3  9 Fri, 10 May 2019 09:15:06 +0700
12 48277   ด.ช. จิรายุ ทาไชยวงค์  3  11 Fri, 10 May 2019 09:09:35 +0700
13 49376   ด.ช. นิธิพัฒน์ กันชาติ  3  8 Fri, 10 May 2019 09:02:24 +0700
14 49377   ด.ช. อภิวิชญ์ เป็งโต  3  7 Fri, 10 May 2019 09:08:12 +0700