โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ21202      ชื่อวิชา : วาดภาพทิวทัศน์      ห้องเรียน : ศิลปะ 2      วัน/คาบ : อ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49451   ด.ญ. กัชชรส วงศ์ฟัก  1  1 Mon, 13 May 2019 09:02:30 +0700
2 49457   ด.ญ. ธนพร ปลุกเศก  1  1 Mon, 13 May 2019 09:08:40 +0700
3 49460   ด.ญ. นิภาสิริ ตาเมือง  1  1 Mon, 13 May 2019 09:09:06 +0700
4 49465   ด.ญ. ผกาวดี สาบคำ  1  1 Mon, 13 May 2019 09:02:38 +0700
5 49474   ด.ญ. สุธาชินีณ์ วาสประเสริฐสุข  1  1 Mon, 13 May 2019 09:01:20 +0700
6 49559   ด.ญ. ศตพร สีวาโย  1  3 Mon, 13 May 2019 09:07:12 +0700
7 49652   ด.ญ. สิริกร จารุเนตร  1  5 Mon, 13 May 2019 09:03:59 +0700
8 49678   ด.ช. อภิวิชญ์ เวียงไชย  1  6 Mon, 13 May 2019 09:04:20 +0700
9 49682   ด.ญ. จิรัชยา มีใจวงค์  1  6 Mon, 13 May 2019 09:03:15 +0700
10 49691   ด.ญ. ธารมิกา พรหมเผ่า  1  6 Mon, 13 May 2019 09:02:09 +0700
11 49712   ด.ช. ธนดล หอมนิยม  1  7 Mon, 13 May 2019 09:02:14 +0700
12 49714   ด.ช. ปัญญาพล สุดประเสริฐ  1  7 Mon, 13 May 2019 09:08:40 +0700
13 49746   ด.ช. กรวุธ สืบหล้า  1  8 Mon, 13 May 2019 09:06:21 +0700
14 49794   ด.ช. ฑัลก์หิรัญ คำมา  1  9 Mon, 13 May 2019 09:00:55 +0700
15 49818   ด.ญ. ธัญพร ฟูธรรม  1  9 Mon, 13 May 2019 09:02:11 +0700
16 49828   ด.ญ. รสิตา คำสอน  1  9 Mon, 13 May 2019 09:01:42 +0700
17 49832   ด.ญ. ศุภัชชา เดี่ยวรัตนกุล  1  9 Mon, 13 May 2019 09:04:46 +0700
18 49907   ด.ญ. ชนิกานต์ พรหมจรรย์  1  11 Mon, 13 May 2019 09:06:23 +0700
19 49918   ด.ญ. เปมิกา ธรรมสุ  1  11 Mon, 13 May 2019 09:05:18 +0700
20 49921   ด.ญ. ลลิตา ฟองคำ  1  11 Mon, 13 May 2019 09:02:23 +0700
21 49925   ด.ญ. สุจิตตรา ตันสาย  1  11 Mon, 13 May 2019 09:03:01 +0700
22 49929   ด.ช. ธนภัทร อมรปิยะกิจ  1  12 Mon, 13 May 2019 09:01:12 +0700
23 49941   ด.ช. ศิวกร ฝั้นจักสาย  1  12 Mon, 13 May 2019 09:06:17 +0700
24 49950   ด.ญ. กรวรรณ ฟองคำ  1  12 Mon, 13 May 2019 09:14:35 +0700
25 49951   ด.ญ. กิตติมา แก้วมะโน  1  12 Mon, 13 May 2019 09:07:24 +0700
26 49956   ด.ญ. นันทิชา มาละเงิน  1  12 Mon, 13 May 2019 09:08:34 +0700
27 49962   ด.ญ. เพรียงรดา เทวิละ  1  12 Mon, 13 May 2019 09:01:35 +0700
28 49978   ด.ช. ทักษดนย์ จิรัฐิตินันท์  1  13 Mon, 13 May 2019 09:07:58 +0700
29 49996   ด.ญ. จิรัชญา แก้วร่วมวงค์  1  13 Mon, 13 May 2019 09:04:14 +0700
30 50002   ด.ญ. บัณฑิตา จันทร์ประเสริฐ  1  13 Mon, 13 May 2019 09:03:25 +0700