โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ญ20205      ชื่อวิชา : ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3      ห้องเรียน : 743      วัน/คาบ : ศ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48014   ด.ช. ชาตรี รวยถาวรกิจ  3  5 Fri, 10 May 2019 09:10:15 +0700
2 48019   ด.ช. ณัฐวุฒิ สุวรรณวงศ์  3  5 Fri, 10 May 2019 09:02:58 +0700
3 48032   ด.ช. อติคุณ ชินบุตร  3  5 Fri, 10 May 2019 09:02:37 +0700
4 48067   ด.ช. นภสินธุ์ กันทะสี  3  6 Fri, 17 May 2019 10:45:47 +0700
5 48071   ด.ช. ภควัต ศรจันทร์  3  6 Fri, 10 May 2019 09:01:49 +0700
6 48072   ด.ช. ภูริณัฐ ใจเมืองคน  3  6 Fri, 10 May 2019 09:02:41 +0700
7 48073   ด.ช. วฤณ มงคล  3  6 Fri, 17 May 2019 10:45:46 +0700
8 48074   ด.ช. ศรราม เรือนพรม  3  6 Fri, 17 May 2019 10:45:46 +0700
9 48142   ด.ญ. สิริมล ใจวังเย็น  3  7 Fri, 10 May 2019 09:02:04 +0700
10 48155   ด.ช. ปริญญาวัช สุมาลา  3  8 Fri, 10 May 2019 09:01:56 +0700
11 48160   ด.ช. มนัสวิน พระทองคำ  3  8 Fri, 10 May 2019 09:01:23 +0700
12 48226   ด.ญ. ภัครสร หน่อนันตา  3  9 Fri, 10 May 2019 09:02:09 +0700
13 48237   ด.ช. จิณณธรรม ไชยลังกา  3  10 Fri, 10 May 2019 09:05:41 +0700
14 48258   ด.ญ. จิตติญา ไชยอุดม  3  10 Fri, 10 May 2019 09:00:45 +0700
15 48268   ด.ญ. ปานชนก พิชิตสันต์  3  10 Fri, 10 May 2019 09:02:25 +0700
16 48271   ด.ญ. ภาสินี สิงห์แก้ว  3  10 Fri, 10 May 2019 09:01:41 +0700
17 48300   ด.ญ. กรวีร์ นนท์เต็ม  3  11 Fri, 10 May 2019 09:01:35 +0700
18 48301   ด.ญ. ขวัญลักษณ์ ทิพยศุภลักษณ์  3  11 Fri, 10 May 2019 09:00:39 +0700
19 48329   ด.ช. ทินภัทร ยะธะนะ  3  12 Fri, 10 May 2019 09:02:54 +0700
20 48335   ด.ช. พันธวัตร ฟูสายมา  3  12 Fri, 10 May 2019 09:02:20 +0700
21 48600   ด.ญ. พิชญธิดา ใจยาบุตร  3  9 Fri, 10 May 2019 09:03:23 +0700