โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง23230      ชื่อวิชา : ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น      ห้องเรียน : โรงฝึกงาน2      วัน/คาบ : ศ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48057   ด.ช. ก้องภพ นันตาแสง  3  6 Fri, 10 May 2019 09:01:51 +0700
2 48198   ด.ช. พนศักดิ์ คำพะเเย  3  9 Mon, 27 May 2019 13:17:23 +0700
3 48207   ด.ช. สรณ์ ตั้งเบญจผล  3  9 Fri, 17 May 2019 20:20:03 +0700
4 48245   ด.ช. พงศพัศ ฝั้นชุมภู  3  10 Fri, 10 May 2019 09:13:31 +0700
5 48251   ด.ช. วิษณุ สันติทวีลาภ  3  10 Fri, 10 May 2019 09:07:41 +0700
6 48278   ด.ช. จุฑาภัทร  ประพฤติ  3  11 Fri, 17 May 2019 09:21:16 +0700
7 48285   ด.ช. ธิติพัทธ์ อุตมา  3  11 Fri, 10 May 2019 09:09:03 +0700
8 48365   ด.ช. กฤตยชญ์ สมพงษ์  3  13 Fri, 10 May 2019 09:08:42 +0700
9 48375   ด.ช. ธนโชติ วะเท  3  13 Sat, 18 May 2019 12:58:35 +0700
10 48384   ด.ช. พีระพงษ์ พิมสอน  3  13 Thu, 16 May 2019 09:41:11 +0700