โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20245      ชื่อวิชา : พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์      ห้องเรียน : 122      วัน/คาบ : ศ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47973   ด.ช. ฤทธา ภิรมย์กิจ  3  4 Fri, 10 May 2019 09:09:39 +0700
2 48234   ด.ช.  ราชันย์   เพ็งน่วม  3  10 Fri, 10 May 2019 09:13:30 +0700
3 48235   ด.ช. กรินทร์ มณีอินทร์  3  10 Fri, 10 May 2019 09:03:14 +0700
4 48236   ด.ช. คิม ศิลพรกรกุล  3  10 Fri, 10 May 2019 09:06:54 +0700
5 48239   ด.ช. ณัฎฐ์ วีระน้อย  3  10 Fri, 10 May 2019 09:02:51 +0700
6 48241   ด.ช. นาถพงศ์ หมุดปิน  3  10 Fri, 10 May 2019 09:11:17 +0700
7 48242   ด.ช. นิธิพงศ์ ไกรฤกษ์  3  10 Fri, 10 May 2019 09:03:06 +0700
8 48248   ด.ช. ภีรภัทร พัดจันทร์หอม  3  10 Fri, 10 May 2019 09:05:39 +0700
9 48249   ด.ช. ภูชิต อ้วนใส  3  10 Fri, 10 May 2019 09:01:09 +0700
10 48254   ด.ช. อัครวินท์ กรรณสูต  3  10 Fri, 10 May 2019 09:02:14 +0700
11 48331   ด.ช. ธนนท์ ณ ลำปาง  3  12 Fri, 10 May 2019 09:08:09 +0700
12 48338   ด.ช. สรชัช จุ่มใจ  3  12 Thu, 16 May 2019 22:30:14 +0700
13 48367   ด.ช. กิตติชัย ทิพย์มาบุตร  3  13 Fri, 17 May 2019 09:29:56 +0700
14 48376   ด.ช. ธนากร สันตกิจ  3  13 Fri, 17 May 2019 09:28:29 +0700
15 48381   ด.ช. พงศกร มีธรรม  3  13 Fri, 10 May 2019 09:02:34 +0700
16 48386   ด.ช. ยศกร ไตรถาวร  3  13 Fri, 17 May 2019 10:15:08 +0700
17 48594   ด.ช อรรณพ แก้วสาย  3  11 Fri, 10 May 2019 12:04:29 +0700
18 48598   ด.ช. กันต์ธีรี เนตรวิศุทธ  3  10 Thu, 16 May 2019 09:54:49 +0700