โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : อ23229      ชื่อวิชา : การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน      ห้องเรียน : 937      วัน/คาบ : จ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47931   ด.ช. นันธวัช อุตมา  3  3 Mon, 27 May 2019 13:57:16 +0700
2 47935   ด.ช. สิปปกร เวียงทอง  3  3 Fri, 10 May 2019 09:07:52 +0700
3 47939   ด.ญ. จิรัชยา จันทะสุวันนะ  3  3 Mon, 27 May 2019 13:08:25 +0700
4 47949   ด.ญ. ณฐฤนาถ วิตา  3  3 Mon, 27 May 2019 13:57:16 +0700
5 47953   ด.ญ. ธัญญ์พัฒน์ เตชพรวรรักษ์  3  3 Fri, 10 May 2019 09:07:55 +0700
6 47958   ด.ญ. พิชชาลดา ปัญญาทิพย์  3  3 Fri, 10 May 2019 09:07:59 +0700
7 47993   ด.ญ. ธันย์ชนก ต๊ะอินทร์  3  4 Fri, 10 May 2019 09:04:01 +0700
8 47998   ด.ญ. นิชาภัทร อินฟู  3  4 Fri, 10 May 2019 09:06:04 +0700
9 47999   ด.ญ. ปิยกานต์ แหลมคม  3  4 Fri, 10 May 2019 09:03:56 +0700
10 48001   ด.ญ. ปิย์วรา ทินวัง  3  4 Fri, 10 May 2019 09:06:20 +0700
11 48004   ด.ญ. พาขวัญ ผันผาย  3  4 Fri, 10 May 2019 09:06:11 +0700
12 48004   ด.ญ. พาขวัญ ผันผาย  3  4 Fri, 10 May 2019 09:07:03 +0700
13 48261   ด.ญ. ณัฐชนันท์   กุลพญา  3  10 Fri, 10 May 2019 09:04:00 +0700
14 48359   ด.ญ. รัฐภรณ์ อาจแก้ว  3  12 Fri, 24 May 2019 23:26:48 +0700
15 48363   ด.ญ. วิมพ์วิภา สิริธัญวลัย  3  12 Fri, 24 May 2019 23:26:43 +0700