โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ23206      ชื่อวิชา : ศิลปะการต้องดอก      ห้องเรียน : ศิลปะ 3      วัน/คาบ : จ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48212   ด.ญ. ชัญญา จันทร์แสนตอ  3  9 Fri, 24 May 2019 09:20:09 +0700
2 48217   ด.ญ. ธนาจิตร สวัสดี  3  9 Fri, 24 May 2019 09:20:08 +0700
3 48219   ด.ญ. นัชชา วันทะยะ  3  9 Fri, 10 May 2019 09:05:34 +0700
4 48220   ด.ญ. นิจฉรา ขันอินผูก  3  9 Mon, 27 May 2019 14:13:43 +0700
5 48221   ด.ญ. นิรัชพร จอมคำ  3  9 Mon, 27 May 2019 14:13:42 +0700
6 48227   ด.ญ. รมณีย์ จอมคำ  3  9 Sat, 25 May 2019 16:04:48 +0700
7 48230   ด.ญ. สุภัชญาดา โมเหล็ก  3  9 Fri, 10 May 2019 09:04:07 +0700
8 48231   ด.ญ. อัจฉราภรณ์ จะวะนะ  3  9 Fri, 24 May 2019 22:56:47 +0700
9 48266   ด.ญ. ปรียากร  เรียนเก่ง  3  10 Fri, 10 May 2019 09:11:53 +0700
10 48281   ด.ช. ณัฎฐ์   เชื้อบุญยืน  3  11 Fri, 10 May 2019 09:06:46 +0700
11 48282   ด.ช. ทักษ์ดนัย ทองมุล  3  11 Fri, 10 May 2019 09:11:54 +0700
12 48289   ด.ช. ปรวัตร แก้วก๋อง  3  11 Fri, 10 May 2019 09:06:48 +0700
13 48295   ด.ช. พีรพันธ์ จรัญกิจ  3  11 Fri, 10 May 2019 09:07:05 +0700
14 48297   ด.ช. สิปปภาส สุวรรณจักร์  3  11 Fri, 10 May 2019 09:06:41 +0700
15 48599   ด.ญ. พิชญาดา วงศ์สอน  3  9 Sat, 25 May 2019 16:04:49 +0700