โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ว20222      ชื่อวิชา : ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น      ห้องเรียน : ว.7      วัน/คาบ : จ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47984   ด.ญ. กวิสรา ช่อไชยกุล  3  4 Fri, 10 May 2019 09:02:58 +0700
2 47986   ด.ญ. ขวัญจิรา วงค์ชมภู  3  4 Fri, 10 May 2019 09:03:35 +0700
3 47987   ด.ญ. จิตราภา คงสมบุญ  3  4 Fri, 10 May 2019 09:07:46 +0700
4 47992   ด.ญ. ธัญญาเรศ สายปินตา  3  4 Fri, 10 May 2019 09:05:39 +0700
5 47995   ด.ญ. นพรัตน์ ใจมา  3  4 Fri, 10 May 2019 09:02:02 +0700
6 47996   ด.ญ. นันท์นภัส ชาตะโชติ  3  4 Fri, 10 May 2019 09:07:53 +0700
7 48000   ด.ญ. ปิยภรณ์ อินหลี  3  4 Fri, 10 May 2019 09:02:14 +0700
8 48255   ด.ญ. กัญญ์วรา กอแแก้ว  3  10 Fri, 10 May 2019 09:08:39 +0700
9 48259   ด.ญ. ชนม์ชนก จันทร์ประเสริฐ  3  10 Fri, 10 May 2019 09:09:14 +0700
10 48262   ด.ญ. ดวงรัตน์ ธิช่างทอง  3  10 Fri, 10 May 2019 09:11:14 +0700
11 48263   ด.ญ. ธนานันท์ สังข์เมือง  3  10 Fri, 10 May 2019 09:09:14 +0700
12 48273   ด.ญ. มีสุข ประทุมมัง  3  10 Fri, 10 May 2019 09:09:16 +0700
13 48283   ด.ช. ทัตเทพ เทพฉิม  3  11 Fri, 17 May 2019 10:20:15 +0700
14 48291   ด.ช. ปาลีโกศัลย์ วิบูลย์อรรถ  3  11 Fri, 17 May 2019 10:19:57 +0700