โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ว20201      ชื่อวิชา : วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา      ห้องเรียน : ว.1      วัน/คาบ : อ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49455   ด.ญ. ณัฐนันท์ หอมแก่นจันทร์  1  1 Mon, 13 May 2019 09:01:06 +0700
2 49466   ด.ญ. พิชาณิกา อินทะเขื่อน  1  1 Mon, 13 May 2019 09:08:04 +0700
3 49472   ด.ญ. ศศิชัญญา โพธิ์รชตะ  1  1 Mon, 13 May 2019 09:02:25 +0700
4 49477   ด.ช. กิตติคุณ โพธิวงศ์  1  2 Mon, 13 May 2019 09:02:30 +0700
5 49484   ด.ช. ธนวิชญ์ อุตเมืองอินทร์  1  2 Mon, 13 May 2019 09:02:38 +0700
6 49486   ด.ช. ธราเทพ เทพจันทร์  1  2 Mon, 13 May 2019 09:16:51 +0700
7 49487   ด.ช. ธิติณัฏฐ์ โพธิวงศ์  1  2 Mon, 13 May 2019 09:03:49 +0700
8 49488   ด.ช. ปฏิพัทธ์ เสนแก้ว  1  2 Mon, 13 May 2019 09:01:55 +0700
9 49494   ด.ช. ศิวกร ฝั้นแปง  1  2 Mon, 13 May 2019 09:12:51 +0700
10 49495   ด.ช. สิรภพ มาชัยวงค์  1  2 Mon, 13 May 2019 09:01:52 +0700
11 49496   ด.ญ. กรชนก คําโมนะ  1  2 Mon, 13 May 2019 09:01:44 +0700
12 49500   ด.ญ. โชติกา อินญาวิเลิศ  1  2 Mon, 13 May 2019 09:02:41 +0700
13 49550   ด.ญ. ธนาภา ฮ่อธิวงศ์  1  3 Mon, 13 May 2019 09:16:04 +0700
14 49555   ด.ญ. รุจิกร ปันเต  1  3 Mon, 13 May 2019 09:01:26 +0700
15 49563   ด.ญ. สุพัตรา สุยะสืบ  1  3 Mon, 13 May 2019 09:04:29 +0700
16 49569   ด.ช. ธรรมรัตน์ ภิญโญ  1  4 Mon, 13 May 2019 09:01:55 +0700
17 49593   ด.ญ. ญาสุมินทร์ อ้อยกลาง  1  4 Mon, 13 May 2019 09:05:27 +0700
18 49594   ด.ญ. ณปภาพร ขัดแข็งแรง  1  4 Mon, 13 May 2019 09:17:12 +0700
19 49619   ด.ช. ธนกฤต นครสุวรรณ์  1  5 Mon, 13 May 2019 09:15:01 +0700
20 49629   ด.ช. ภานุวัฒน์ กุณะ  1  5 Mon, 13 May 2019 09:03:01 +0700
21 49638   ด.ญ. ณพิชญา มณีใจสม  1  5 Mon, 13 May 2019 09:21:01 +0700
22 49653   ด.ญ. สิริพรรษา ปัญญารัตนอนันต์  1  5 Mon, 13 May 2019 09:04:42 +0700
23 49761   ด.ช. ภาณุวิชญ์ ใจชุ่ม  1  8 Mon, 13 May 2019 11:15:36 +0700
24 49812   ด.ช. สืบสกุล ชุมภูปิก  1  9 Mon, 13 May 2019 09:03:20 +0700
25 49814   ด.ญ. เกศรินทร์ นารี  1  9 Mon, 13 May 2019 09:05:33 +0700
26 49834   ด.ญ. สุพรรณิการ์ เร่นตรง  1  9 Mon, 13 May 2019 09:09:48 +0700
27 49871   ด.ญ. ปุณณดา ตรงปัญญาโชติ  1  10 Mon, 13 May 2019 09:16:11 +0700
28 49959   ด.ญ. พรรณพนัช ประพันธ์ปรีชา  1  12 Mon, 13 May 2019 09:09:37 +0700
29 49971   ด.ช. กัณฑ์อเนก จันทร์มณี  1  13 Mon, 13 May 2019 09:02:09 +0700
30 50011   ด.ญ. ศุภณิชา ขจรประภาสันต์  1  13 Mon, 13 May 2019 09:02:11 +0700