โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ว20211      ชื่อวิชา : การคำนวณทางวิทยาศาสตร์      ห้องเรียน : ว.3      วัน/คาบ : จ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47860   ด.ญ. บุญสิตา ดวงสนม  3  1 Fri, 10 May 2019 09:03:49 +0700
2 47866   ด.ญ. มติมันต์ กะฐิน  3  1 Fri, 10 May 2019 09:05:45 +0700
3 47866   ด.ญ. มติมันต์ กะฐิน  3  1 Fri, 10 May 2019 09:06:25 +0700
4 47872   ด.ญ. สิริวรางค์ ว่องเบญจะ  3  1 Fri, 10 May 2019 09:08:04 +0700
5 47885   ด.ช. ภูมิทรัพย์อนันต์ เทียมแก้ว  3  2 Fri, 10 May 2019 09:07:23 +0700
6 47967   ด.ช. ธีรพงศ์ สุภัทร์วัน  3  4 Fri, 17 May 2019 14:11:40 +0700
7 47969   ด.ช. บริวัตร์ พิมสาร  3  4 Fri, 10 May 2019 09:03:50 +0700
8 47976   ด.ช. ศิวัช หน่อแก้ว  3  4 Fri, 10 May 2019 09:04:26 +0700
9 47977   ด.ช. ศีล สุขจีน  3  4 Fri, 10 May 2019 09:06:28 +0700
10 47978   ด.ช. สยามรัฐ รัตนภิรมย์  3  4 Fri, 10 May 2019 09:52:52 +0700
11 47979   ด.ช. สิทธิกานต์ วงศ์เมืองแก่น  3  4 Fri, 10 May 2019 09:06:43 +0700
12 48191   ด.ช. ณภัทร วังซ้าย  3  9 Mon, 27 May 2019 13:20:09 +0700
13 48328   ด.ช. ถิรวัฒน์ กุลวงค์  3  12 Fri, 10 May 2019 09:07:38 +0700
14 48330   ด.ช. ธนกฤต อินทร์ติยะ  3  12 Fri, 10 May 2019 09:03:40 +0700
15 48342   ด.ญ. กนกกาญจน์ มาดี  3  12 Fri, 10 May 2019 09:05:04 +0700