โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ว20204      ชื่อวิชา : พันธุกรรมกับการอยู่รอด      ห้องเรียน : 921      วัน/คาบ : จ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47895   ด.ญ. ฉัตรยา ภูมิคอนสาร  3  2 Fri, 10 May 2019 09:03:01 +0700
2 47896   ด.ญ. ชลธิชา สองเป็ง  3  2 Fri, 10 May 2019 09:22:03 +0700
3 47898   ด.ญ. ณัฐนรี การเก่ง  3  2 Fri, 10 May 2019 09:02:36 +0700
4 47912   ด.ญ. พิมณภัทร์ ศรีชลายนต์  3  2 Fri, 10 May 2019 09:06:19 +0700
5 47919   ด.ญ. สุพิชชา ธรรมหมื่นยอง  3  2 Fri, 10 May 2019 09:01:31 +0700
6 47948   ด.ญ. ณฐพร ธิใจดี  3  3 Fri, 10 May 2019 09:01:57 +0700
7 47952   ด.ญ. ธนิดา จอมทอง  3  3 Fri, 10 May 2019 09:02:15 +0700
8 47955   ด.ญ. นภนภัส อินทร์ชัยเทพ  3  3 Fri, 10 May 2019 09:01:37 +0700
9 47983   ด.ญ. กรกมล ยอดเพ็ชร์  3  4 Fri, 10 May 2019 09:01:22 +0700
10 47985   ด.ญ. กัญญาณัฐ เครือจินจ๋อย  3  4 Fri, 10 May 2019 09:27:08 +0700
11 48002   ด.ญ. พรชนก ริดชิววงศ์  3  4 Fri, 10 May 2019 09:02:23 +0700
12 48008   ด.ญ. สริตา รินทร์แก้ว  3  4 Fri, 10 May 2019 09:00:55 +0700
13 48287   ด.ช. นภัสพล จโนภาส  3  11 Thu, 16 May 2019 10:48:46 +0700
14 48294   ด.ช. พฤทธ์ เบญจพลาภรณ์  3  11 Fri, 10 May 2019 09:03:06 +0700
15 48322   ด.ช. กมลภพ เณรรอด  3  12 Fri, 10 May 2019 09:02:43 +0700