โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ย20201      ชื่อวิชา : ภาษาเยอรมัน1      ห้องเรียน : 632      วัน/คาบ : จ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48279   ด.ช. ไชยกาญจน์ ตาคำ  3  11 Fri, 10 May 2019 09:12:12 +0700
2 48286   ด.ช. ธีรภัทร อำไพ  3  11 Fri, 10 May 2019 09:12:18 +0700
3 48594   ด.ช อรรณพ แก้วสาย  3  11 Fri, 10 May 2019 12:00:18 +0700