โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ฝ20201      ชื่อวิชา : ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน      ห้องเรียน : 745      วัน/คาบ : จ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48211   ด.ญ. กมลวรรณ หน่อท้าว  3  9 Fri, 10 May 2019 11:36:37 +0700
2 48302   ด.ญ. จิรภิญญา ฟูสามป๊อก  3  11 Thu, 16 May 2019 10:18:58 +0700
3 48309   ด.ญ. ปภาดา เป็งจันตา  3  11 Fri, 10 May 2019 09:19:50 +0700
4 48310   ด.ญ. ปวีณสมร สอาด  3  11 Fri, 10 May 2019 09:17:14 +0700
5 48316   ด.ญ. วริศรา แต้มคร่อง  3  11 Fri, 10 May 2019 09:19:03 +0700