โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง23295      ชื่อวิชา : เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ      ห้องเรียน : โรงฝึกงาน1      วัน/คาบ : จ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47921   ด.ช. กมลภัทร ภิญโญ  3  3 Fri, 10 May 2019 09:13:57 +0700
2 47925   ด.ช. ชัยทัต นาคสุข  3  3 Fri, 10 May 2019 09:03:47 +0700
3 47927   ด.ช. ณรงค์ชัย อินทรวิจิตร  3  3 Fri, 10 May 2019 09:03:08 +0700
4 47929   ด.ช. ณัฐดนัย เรือนสุข  3  3 Fri, 10 May 2019 09:09:55 +0700
5 47933   ด.ช. วีรภัทร กองแก้ว  3  3 Fri, 10 May 2019 09:08:05 +0700
6 47970   ด.ช. ภพธร อนุสรณ์นรการ  3  4 Fri, 10 May 2019 09:09:56 +0700
7 47971   ด.ช. ภัทรวิชญ์ ภัทรวิชญานนท์  3  4 Fri, 10 May 2019 09:01:49 +0700
8 47980   ด.ช. อมรวิชญ์ ชุมภู  3  4 Fri, 10 May 2019 09:06:56 +0700
9 48190   ด.ช. ณดล วิไลรัตน์  3  9 Fri, 10 May 2019 09:04:09 +0700
10 48274   ด.ญ. วชิรานีย์ ประเสริฐศรี  3  10 Fri, 10 May 2019 09:04:50 +0700
11 48285   ด.ช. ธิติพัทธ์ อุตมา  3  11 Fri, 10 May 2019 09:10:14 +0700
12 48331   ด.ช. ธนนท์ ณ ลำปาง  3  12 Thu, 23 May 2019 22:04:54 +0700
13 48338   ด.ช. สรชัช จุ่มใจ  3  12 Sun, 26 May 2019 21:18:29 +0700
14 48340   ด.ช. สิรวิชญ์ พุ่มน้อย  3  12 Fri, 10 May 2019 09:06:57 +0700
15 48381   ด.ช. พงศกร มีธรรม  3  13 Fri, 10 May 2019 09:01:36 +0700