โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง23230      ชื่อวิชา : ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น      ห้องเรียน : โรงฝึกงาน2      วัน/คาบ : จ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47833   ด.ช. ชยานันท์ ผันผาย  3  1 Fri, 10 May 2019 09:04:52 +0700
2 47838   ด.ช. นราวิชญ์ อินต๊ะงาม  3  1 Fri, 10 May 2019 09:02:35 +0700
3 47839   ด.ช. พงศภัค จิรเมธาธร  3  1 Mon, 27 May 2019 17:16:32 +0700
4 47840   ด.ช. พสิษฐ์ ทำไธสง  3  1 Fri, 10 May 2019 09:05:27 +0700
5 47844   ด.ช. ศตพรรษ ใจละออ  3  1 Fri, 10 May 2019 09:03:35 +0700
6 47846   ด.ช. อัจฉริยะ มิ่งเชื้อ  3  1 Mon, 27 May 2019 10:34:31 +0700
7 48233   ด.ช. ณัฐกิตติ์ เรืองอินทร์  3  10 Mon, 27 May 2019 13:48:45 +0700
8 48237   ด.ช. จิณณธรรม ไชยลังกา  3  10 Mon, 27 May 2019 13:57:44 +0700
9 48241   ด.ช. นาถพงศ์ หมุดปิน  3  10 Mon, 27 May 2019 13:57:58 +0700
10 48243   ด.ช. บูรพา แก้วก๋า  3  10 Fri, 10 May 2019 09:07:48 +0700
11 48344   ด.ญ. กัณฐภรณ์ คชสิงห์  3  12 Fri, 10 May 2019 09:07:30 +0700
12 48345   ด.ญ. กันติมา สายปัญญา  3  12 Fri, 10 May 2019 09:07:30 +0700
13 48346   ด.ญ. จิราภา ชัยรัตน์  3  12 Fri, 10 May 2019 09:55:06 +0700
14 48356   ด.ญ. แพพิชชา หล้าวงศา  3  12 Fri, 10 May 2019 09:07:33 +0700
15 48377   ด.ช. ธิตินันท์ บุญฟู  3  13 Mon, 27 May 2019 15:28:54 +0700