โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20296      ชื่อวิชา : งานตุงจากกระดาษ      ห้องเรียน : เรียนร่วม      วัน/คาบ : จ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47854   ด.ญ. ฐิตาพร นาคอ่อน  3  1 Fri, 10 May 2019 09:04:03 +0700
2 47857   ด.ญ. นรมน แก้ววันดี  3  1 Fri, 10 May 2019 09:04:04 +0700
3 48269   ด.ญ. พิมพ์ชนก รินเชื้อ  3  10 Fri, 10 May 2019 09:03:41 +0700
4 48303   ด.ญ. ดุลวิจิตร ติ๊บดี  3  11 Fri, 10 May 2019 09:11:57 +0700
5 48307   ด.ญ. นัทธ์หทัย กุศลินกร  3  11 Thu, 16 May 2019 22:54:46 +0700
6 48312   ด.ญ. พิมพ์อัปสร ขยันดี  3  11 Fri, 10 May 2019 09:02:48 +0700
7 48313   ด.ญ. เพชรน้ำพราว ตั๋นเครือ  3  11 Fri, 10 May 2019 09:04:26 +0700
8 48315   ด.ญ. วรัชยา   กันทา  3  11 Thu, 16 May 2019 22:54:47 +0700
9 48317   ด.ญ. วิชญาภรณ์ หมอมูล  3  11 Fri, 10 May 2019 09:45:48 +0700
10 48325   ด.ช. ณัฐชนน นนทมาลย์  3  12 Fri, 10 May 2019 09:04:16 +0700
11 48327   ด.ช. ณัธฤต คงดำ  3  12 Fri, 10 May 2019 09:02:39 +0700
12 48334   ด.ช. ปฐวิกานต์ ทินวงษ์  3  12 Fri, 10 May 2019 09:02:58 +0700
13 48341   ด.ช. อภิวิชญ์ สุขไชย  3  12 Fri, 31 May 2019 10:45:18 +0700
14 48597   ด.ญ. อภิสรา ใสแจ่ม  3  10 Fri, 10 May 2019 09:02:46 +0700