โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ย20201      ชื่อวิชา : ภาษาเยอรมัน1      ห้องเรียน : 336      วัน/คาบ : อ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49623   ด.ช. ธนาคิม ธรรมขัน  1  5 Sun, 19 May 2019 09:01:56 +0700
2 49721   ด.ช. สิริราช องอาจ  1  7 Thu, 16 May 2019 13:45:44 +0700
3 49722   ด.ช. สุวิจักขณ์ เดชไชยพงศ์  1  7 Mon, 13 May 2019 10:00:46 +0700
4 49730   ด.ญ. เขมสุฎา พิศาลรุ่งโรจน์  1  7 Tue, 21 May 2019 09:34:04 +0700
5 49733   ด.ญ. ณัฐณิชา กระจ่างฉาย  1  7 Tue, 21 May 2019 09:31:38 +0700
6 49734   ด.ญ. ณัฐภรณ์ เจริญสุข  1  7 Tue, 21 May 2019 09:29:44 +0700