โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20273      ชื่อวิชา : เทียนหอมแฟนซี      ห้องเรียน : 924      วัน/คาบ : จ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47869   ด.ญ. ศศิภา วงค์ทอง  3  1 Fri, 10 May 2019 09:01:22 +0700
2 47875   ด.ญ. เอมวิตรา วงค์บุญตัน  3  1 Fri, 10 May 2019 09:00:50 +0700
3 47915   ด.ญ. ภัสร์ดารินทร์ จินะการ  3  2 Fri, 10 May 2019 09:00:36 +0700
4 47934   ด.ช. ศุภกร พินิจผล  3  3 Thu, 16 May 2019 13:06:25 +0700
5 47950   ด.ญ. ณัฐญาดา ราชลำ  3  3 Thu, 16 May 2019 13:06:23 +0700
6 47956   ด.ญ. นภัสรา วันอุด  3  3 Thu, 16 May 2019 13:06:24 +0700
7 47957   ด.ญ. พรรษมน เสริมสุข  3  3 Fri, 10 May 2019 09:00:39 +0700
8 47960   ด.ญ. ภัทรภร วังชัย  3  3 Thu, 16 May 2019 13:06:24 +0700
9 47963   ด.ญ. วรัญญา จันทร์ทา  3  3 Thu, 16 May 2019 13:06:24 +0700
10 47981   ด.ช. อันดา ยังปากน้ำ  3  4 Fri, 10 May 2019 09:01:25 +0700
11 48003   ด.ญ. พัชราภา วรรณารักษ์  3  4 Fri, 10 May 2019 09:01:15 +0700
12 48258   ด.ญ. จิตติญา ไชยอุดม  3  10 Fri, 10 May 2019 09:00:23 +0700
13 48270   ด.ญ. พิมพ์มาดา ศิริวงค์  3  10 Fri, 10 May 2019 09:01:23 +0700
14 48271   ด.ญ. ภาสินี สิงห์แก้ว  3  10 Fri, 10 May 2019 09:01:09 +0700
15 48371   ด.ช. ณภัทร เถื่อนบัวระบัติ  3  13 Fri, 31 May 2019 15:40:41 +0700
16 48396   ด.ญ. นิศารัตน์ คนทา  3  13 Fri, 31 May 2019 15:40:40 +0700
17 48397   ด.ญ. เบญญทิพย์ ทิพย์แก้ว  3  13 Fri, 31 May 2019 15:40:40 +0700
18 48401   ด.ญ. มาริกา ถาคร  3  13 Fri, 31 May 2019 15:40:40 +0700
19 49381   ด.ญ. ปรางค์ทิพย์ ทิพย์แก้ว  3  4 Fri, 31 May 2019 15:40:40 +0700
20 49382   ด.ญ. เบญจมาภรณ์ ของงาม  3  13 Fri, 31 May 2019 15:40:41 +0700