โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : อ22227      ชื่อวิชา : การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน      ห้องเรียน : 742      วัน/คาบ : พฤ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48625   ด.ญ. ธัญชนก พนะการ  2  1 Thu, 09 May 2019 09:01:09 +0700
2 48632   ด.ญ. พรนับพัน พลเมฆ  2  1 Thu, 09 May 2019 09:01:19 +0700
3 48644   ด.ช. บวรนันท์ สุวงษ์  2  2 Thu, 09 May 2019 09:01:07 +0700
4 48653   ด.ช. ศิรโรจน์ อุตุดี  2  2 Thu, 09 May 2019 09:08:18 +0700
5 48682   ด.ช. โชติพัฒนพงศ์ เทิดเบญจธร  2  3 Thu, 09 May 2019 09:01:06 +0700
6 48683   ด.ช. ณัฐธนเสฏฐ์ ฝั้นเต็ม  2  3 Thu, 09 May 2019 09:01:41 +0700
7 48692   ด.ช. สรณัฐ พรมจักร์  2  3 Thu, 09 May 2019 09:03:37 +0700
8 48695   ด.ช. อนลัส ทองสุข  2  3 Thu, 09 May 2019 09:01:46 +0700
9 48746   ด.ญ. พิชชาภา วงค์มี  2  4 Thu, 09 May 2019 09:00:51 +0700
10 48747   ด.ญ. พิชญาภัค ศรีไชยวงค์  2  4 Thu, 09 May 2019 09:03:05 +0700
11 48759   ด.ญ. เอื้ออังกูร อินต๊ะวงศ์  2  4 Thu, 09 May 2019 09:02:24 +0700
12 49053   ด.ช. ธนาธิป อินสุวรรณ  2  12 Thu, 09 May 2019 09:02:22 +0700
13 49068   ด.ญ. ธมนวรรณ เป็งเมืองมูล  2  12 Thu, 09 May 2019 09:01:49 +0700
14 49080   ด.ญ. อนัญญา แก้วร่วมวงค์  2  12 Tue, 28 May 2019 20:00:34 +0700
15 49166   ด.ช. ธนกร จอมฟอง  2  15 Thu, 09 May 2019 09:06:40 +0700
16 49168   ด.ช. นันทพล ไชยอินทร์  2  15 Thu, 09 May 2019 09:03:06 +0700