โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ22214      ชื่อวิชา : ปฏิบัติเครื่องตีไทย      ห้องเรียน : ดนตรีไทย      วัน/คาบ : พฤ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48601   ด.ช. กรไชย แสนไชย  2  1 Thu, 09 May 2019 09:02:32 +0700
2 48606   ด.ช. ณัชพงษ์ นวลบุญเรือง  2  1 Thu, 09 May 2019 09:03:33 +0700
3 48676   ด.ญ. ภคพร น้ำฟ้า  2  2 Thu, 16 May 2019 10:33:34 +0700
4 48738   ด.ญ. ขวัญมนัส คันธวังอินทร์  2  4 Thu, 09 May 2019 09:04:43 +0700
5 48985   ด.ญ. ณธิดา สุทธิปัญโญ  2  10 Thu, 09 May 2019 09:04:04 +0700
6 49025   ด.ญ. ชัญญานุช จวรรณตูม  2  11 Thu, 09 May 2019 09:09:35 +0700
7 49048   ด.ช. ชานนท์ วงค์กุลบริรักษ์  2  12 Thu, 09 May 2019 09:25:07 +0700
8 49049   ด.ช. ณฤสร ล่ำแรง  2  12 Thu, 09 May 2019 09:15:02 +0700
9 49062   ด.ช. วกฤต บุญกอง  2  12 Thu, 16 May 2019 13:58:30 +0700
10 49072   ด.ญ. ปริยาภัทร สายสุข  2  12 Thu, 16 May 2019 12:41:39 +0700
11 49095   ด.ช. รัฐภุมิ ไก่ก้อ  2  13 Thu, 09 May 2019 09:14:27 +0700
12 49100   ด.ช. สวิส อุนะรัตน์  2  13 Thu, 09 May 2019 09:01:13 +0700
13 49117   ด.ญ. สุพิชญา แก้วมงคล  2  13 Thu, 09 May 2019 09:34:05 +0700
14 49129   ด.ช. พุฒิพงศ์ โชติสุรัตน์  2  14 Thu, 16 May 2019 13:53:53 +0700
15 49138   ด.ช. ศุภวิชญ์ สุนันตา  2  14 Thu, 09 May 2019 09:02:13 +0700
16 49175   ด.ช. รัฐธีร์ สหพงศ์บูลวัชร  2  15 Thu, 09 May 2019 09:07:38 +0700
17 49192   ด.ญ. พิทยาภรณ์ วัฒนจึงโรจน์  2  15 Thu, 16 May 2019 14:01:24 +0700
18 49420   ด.ญ. ธราภรณ์ ภัทรานุกิจ  2  15 Thu, 16 May 2019 14:03:12 +0700