โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ22210      ชื่อวิชา : วาดเส้นสร้างสรรค์      ห้องเรียน : ศิลปะ 3      วัน/คาบ : พฤ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48711   ด.ญ. ภคพร มงคลพันธ์  2  3 Thu, 09 May 2019 09:08:01 +0700
2 48760   ด.ญ. ไอริณรยา พัฒนสิทธิ์  2  4 Thu, 09 May 2019 09:08:01 +0700
3 48963   ด.ช. คีเเกน คาโนบิ สตูฟส์  2  10 Thu, 30 May 2019 13:51:02 +0700
4 48965   ด.ช. ณชพล ศิริชา  2  10 Thu, 09 May 2019 09:04:59 +0700
5 48966   ด.ช. ณ้ฐวัฒน์ จรจันทร์  2  10 Thu, 09 May 2019 09:05:40 +0700
6 48971   ด.ช. นับพระพร วงศ์สรรเสริญ  2  10 Thu, 23 May 2019 13:43:22 +0700
7 48973   ด.ช. พงศ์ปณต อุดใจ  2  10 Thu, 30 May 2019 13:50:00 +0700
8 48974   ด.ช. พลจันทร์ โกมลเมนะ  2  10 Thu, 09 May 2019 09:01:40 +0700
9 49026   ด.ญ. ณัฏฐณิชา โยธา  2  11 Thu, 09 May 2019 09:04:08 +0700
10 49030   ด.ญ. นุชวรา แจ้งโพธิ์นาค  2  11 Thu, 09 May 2019 09:07:11 +0700
11 49069   ด.ญ. ธวัลสิรี ตาตุ  2  12 Thu, 09 May 2019 09:06:38 +0700
12 49083   ด.ช. ชัชพงศ์ บุญรักษ์  2  13 Thu, 09 May 2019 09:04:22 +0700
13 49099   ด.ช. ศุภิศร ถาเป็นบุญ  2  13 Thu, 09 May 2019 09:05:36 +0700
14 49426   ด.ช. พัชรชาติ พรมแก้วงาม  2  10 Thu, 16 May 2019 18:46:16 +0700