โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ22204      ชื่อวิชา : วาดภาพตัวละคร      ห้องเรียน : ศิลปะ 2      วัน/คาบ : พฤ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48618   ด.ญ. คุณัชญา สวรรค์วงศ์  2  1 Thu, 09 May 2019 09:02:54 +0700
2 48663   ด.ญ. ณภัทร สิงห์คำ  2  2 Thu, 09 May 2019 09:02:08 +0700
3 48673   ด.ญ. ปรียาภรณ์ สาระไชย  2  2 Thu, 09 May 2019 09:00:52 +0700
4 48723   ด.ช. ดิลเเลน ชนกันต์ เปเรรา  2  4 Thu, 09 May 2019 09:01:19 +0700
5 48726   ด.ช. บรรพต พรหมสาขา ณ สกลนคร  2  4 Thu, 09 May 2019 09:01:34 +0700
6 48733   ด.ช. ศิวกร นันทรักษ์  2  4 Thu, 09 May 2019 09:02:39 +0700
7 48838   ด.ญ. ษมากร กวินภูมิเสถียร  2  6 Mon, 27 May 2019 11:35:14 +0700
8 48978   ด.ช. ภาสกร อ๊อดทรัพย์  2  10 Thu, 09 May 2019 09:03:12 +0700
9 48980   ด.ช. วชิระ ข้อทน  2  10 Thu, 09 May 2019 09:01:36 +0700
10 48981   ด.ช. อภิชา ต๊ะตุ้ย  2  10 Thu, 09 May 2019 09:03:51 +0700
11 49024   ด.ญ. ชนิสรา พิมสาร  2  11 Thu, 09 May 2019 09:03:05 +0700
12 49076   ด.ญ. วชิรพร นามวงศ์  2  12 Thu, 09 May 2019 09:02:04 +0700
13 49108   ด.ญ. นาเดีย ก้าเด  2  13 Thu, 16 May 2019 14:00:15 +0700
14 49136   ด.ช. ศักดินนท์ วงศ์อุ่นใจ  2  14 Thu, 09 May 2019 09:03:05 +0700
15 49150   ด.ญ. บัณฑิตา บุษบา  2  14 Thu, 09 May 2019 09:03:21 +0700
16 49403   ด.ช. ธนธิป เสียงดี  2  13 Mon, 27 May 2019 11:54:26 +0700
17 49422   ด.ช. ธนกฤต อ้วนล่ำ  2  13 Thu, 16 May 2019 14:23:22 +0700