โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ว20208      ชื่อวิชา : แสงและทัศนูปกรณ์      ห้องเรียน : ว.2      วัน/คาบ : พฤ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48605   ด.ช. ชุณหวัต ชูวัฒนกูล  2  1 Thu, 09 May 2019 09:02:55 +0700
2 48612   ด.ช. ไวทยา ด้วงเสน  2  1 Thu, 09 May 2019 09:26:13 +0700
3 48615   ด.ช. เสฏฐพันธ์ นนทสูติ  2  1 Thu, 09 May 2019 09:05:26 +0700
4 48617   ด.ญ. กัญญาวีร์ หมอมูล  2  1 Thu, 09 May 2019 09:07:43 +0700
5 48642   ด.ช. เขมณัณท์ ใจแก้วแดง  2  2 Thu, 09 May 2019 09:12:25 +0700
6 48643   ด.ช. ชัชวาลย์ สมณะ  2  2 Thu, 16 May 2019 09:21:44 +0700
7 48654   ด.ช. อชิรวิทย์ มังกรแก้ว  2  2 Thu, 16 May 2019 09:22:40 +0700
8 48755   ด.ญ. สุทธิดา ส่วนสมพงษ์  2  4 Thu, 09 May 2019 09:27:21 +0700
9 48757   ด.ญ. สุพิชญา จารุทรรศน์  2  4 Thu, 09 May 2019 09:06:42 +0700
10 49051   ด.ช. ณัฐวัฒน์ เนตรคำยวง  2  12 Thu, 09 May 2019 09:08:46 +0700
11 49087   ด.ช. นิธิฤทธิ์ ตุ่นสืบ  2  13 Thu, 09 May 2019 09:26:42 +0700
12 49171   ด.ช. ภัควัฒน์ ทิพกนก  2  15 Thu, 09 May 2019 09:04:47 +0700