โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ย20201      ชื่อวิชา : ภาษาเยอรมัน1      ห้องเรียน : 737      วัน/คาบ : พฤ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48604   ด.ช. จักรภัทร อินทรพลอย  2  1 Thu, 09 May 2019 09:17:01 +0700
2 48857   ด.ช. วรรธนัย ใจการ  2  7 Thu, 23 May 2019 15:57:53 +0700
3 48990   ด.ญ. นัสรีน ดวงใจ  2  10 Thu, 09 May 2019 10:18:38 +0700
4 48999   ด.ญ. สุกฤตา วงศ์ลังกา  2  10 Thu, 09 May 2019 09:32:31 +0700
5 49107   ด.ญ. นันทนัช ใจบรรทัด  2  13 Wed, 15 May 2019 11:09:11 +0700
6 49109   ด.ญ. ปราณปรียา เลิศและ  2  13 Thu, 09 May 2019 09:02:37 +0700
7 49116   ด.ญ. สมัชญา ดวงใน  2  13 Thu, 09 May 2019 09:49:59 +0700
8 49118   ด.ญ. สุภาวดี คลาดแคล้ว  2  13 Wed, 15 May 2019 11:06:15 +0700