โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : พ20203      ชื่อวิชา : เปตอง      ห้องเรียน : สนามเปตอง      วัน/คาบ : อ3

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49616   ด.ช. ถิรภัทร สุรินทร์  1  5 Thu, 16 May 2019 10:54:58 +0700
2 49628   ด.ช. ภัทรพล สิงห์ทอง  1  5 Mon, 13 May 2019 09:37:50 +0700
3 49675   ด.ช. โสภณ นามวงศ์  1  6 Mon, 13 May 2019 10:49:02 +0700
4 49703   ด.ช. ฉัตรดนัย บุญอธึก  1  7 Mon, 13 May 2019 10:20:12 +0700
5 49751   ด.ช. ดนุพัฒน์ โกเมฆ  1  8 Thu, 16 May 2019 09:09:58 +0700
6 49795   ด.ช. ณภัทร วิทิตานนท์  1  9 Mon, 13 May 2019 09:48:04 +0700
7 49809   ด.ช. ศิวพล กองแก้ว  1  9 Tue, 28 May 2019 10:28:43 +0700
8 49840   ด.ช. เฉลิมเกียรติ กัน  1  10 Tue, 28 May 2019 10:28:32 +0700
9 49842   ด.ช. ณรงศักดิ์ ฉัตรดี  1  10 Mon, 13 May 2019 09:52:23 +0700
10 49850   ด.ช. ภรภัทร ฉายรังษี  1  10 Mon, 13 May 2019 09:20:10 +0700
11 49863   ด.ช.. สัฏฐี ทำทอง  1  10 Mon, 13 May 2019 10:48:41 +0700
12 49881   ด.ช. กรณ์ดนัย ปินตาวงค์  1  11 Thu, 16 May 2019 16:59:19 +0700
13 49884   ด.ช. เจตนิพัทธ์ พิมสาร  1  11 Thu, 16 May 2019 17:36:32 +0700
14 49885   ด.ช. ไชยนันท์ อินธนาพันธ์  1  11 Mon, 13 May 2019 10:09:33 +0700
15 49889   ด.ช. ธนากานต์ ยะถา  1  11 Mon, 13 May 2019 09:20:53 +0700
16 49891   ด.ช. พิชญุตม์ ท้าวไชยยา  1  11 Mon, 13 May 2019 09:05:15 +0700
17 49894   ด.ช. ภาคย์โภไคย หมื่นเทพ  1  11 Fri, 17 May 2019 14:04:40 +0700
18 49936   ด.ช. พีรพัฒน์ เครือคำน้อย  1  12 Mon, 13 May 2019 11:04:42 +0700
19 49943   ด.ช. สรวิชญ์ เถินบุรินทร์  1  12 Mon, 13 May 2019 09:01:04 +0700
20 49983   ด.ช. วทัญญู ยะเรือนงาม  1  13 Thu, 16 May 2019 11:03:27 +0700
21 49990   ด.ช. ศุภวิชญ์ ทาสิทธิ์  1  13 Fri, 17 May 2019 16:34:03 +0700
22 49991   ด.ช. ศุภวิชญ์ เวียงนาค  1  13 Mon, 13 May 2019 09:20:58 +0700