โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20201      ชื่อวิชา : การปลูกพืชผักทั่วไป 1      ห้องเรียน : เกษตร2      วัน/คาบ : อ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49431   ด.ช. เกล้าชนก บุญสูงเพชร  1  1 Tue, 21 May 2019 10:45:58 +0700
2 49433   ด.ช. คิรากร ศรีคำชุม  1  1 Mon, 13 May 2019 09:01:06 +0700
3 49435   ด.ช. ณัฎฐากร ยอดคำ  1  1 Mon, 13 May 2019 09:02:43 +0700
4 49442   ด.ช. ผาไท จันทร์พรหม  1  1 Mon, 13 May 2019 09:01:42 +0700
5 49446   ด.ช. ภากร ปัญญา  1  1 Mon, 13 May 2019 09:02:11 +0700
6 49497   ด.ญ. กัชชรส ขาวอ่อน  1  2 Mon, 13 May 2019 09:01:25 +0700
7 49564   ด.ญ. อัยยา ภาษิต  1  3 Mon, 13 May 2019 09:03:11 +0700
8 49568   ด.ช. ธนภัทร ปิงแก้ว  1  4 Mon, 13 May 2019 09:00:56 +0700
9 49578   ด.ช. รุจิภาส ปาต๊ะวงศ์  1  4 Mon, 13 May 2019 09:01:41 +0700
10 49589   ด.ญ. จิรัชยา วงศ์นาค  1  4 Mon, 13 May 2019 09:02:15 +0700
11 49607   ด.ญ. สุกฤตา วงค์ชมภู  1  4 Mon, 13 May 2019 09:02:27 +0700
12 49618   ด.ช. ธนกฤต กาวินชัย  1  5 Mon, 13 May 2019 09:01:57 +0700
13 49644   ด.ญ. ปวริศา ปกรณ์สกุล  1  5 Mon, 13 May 2019 09:02:03 +0700
14 49668   ด.ช. ปรีดียาธร ผลดี  1  6 Mon, 13 May 2019 09:02:40 +0700
15 49672   ด.ช. วุฒิชัย ปัญญามา  1  6 Mon, 13 May 2019 09:03:11 +0700
16 49677   ด.ช. อดิเทพ แก้วชุ่ม  1  6 Mon, 13 May 2019 09:01:42 +0700
17 49707   ด.ช. ชิษณุชา ดีคำวงค์  1  7 Mon, 13 May 2019 09:02:24 +0700
18 49715   ด.ช. พัทธดนย์ พิยะเดช  1  7 Mon, 13 May 2019 09:01:47 +0700
19 49719   ด.ช. ศิรสิทธิ์ ศรีใจวงศ์  1  7 Mon, 13 May 2019 09:01:08 +0700
20 49789   ด.ญ. อรทิวา ฝึกฝน  1  8 Mon, 13 May 2019 09:01:00 +0700
21 49804   ด.ช. บวรวิชญ์ เนียมศิริ  1  9 Mon, 13 May 2019 09:02:38 +0700
22 49853   ด.ช. วรพล ยะเปียง  1  10 Mon, 13 May 2019 09:01:34 +0700
23 49854   ด.ช. ศรัณศักดิ์ ต๊ะสุทา  1  10 Mon, 13 May 2019 09:02:41 +0700
24 49887   ด.ช. ธนธรณ์ รอดย้อย  1  11 Mon, 13 May 2019 09:01:15 +0700
25 49906   ด.ญ. ชนัญญา เดชาปุณยธร  1  11 Fri, 17 May 2019 13:19:44 +0700
26 49935   ด.ช. พิภู แก้ววงค์  1  12 Mon, 13 May 2019 09:01:08 +0700
27 49972   ด.ช. กันตพงศ์ ชาญชัยวีระพันธ์  1  13 Mon, 13 May 2019 09:02:14 +0700
28 50006   ด.ญ. รัมภาพร ขาวอ่อน  1  13 Mon, 13 May 2019 09:02:06 +0700