โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  9

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 45382   น.ส. จิรัชญา ชินวณิชัย            
2 45502   นาย ปาล์ม ศิลพรกรกุล            
3 45503   นาย  ปุณณวัฒน์  เสริมสุข            
4 45505   นาย ภูริณัฐ ไชยรุ่งเรือง            
5 45508   นาย  สุวัฒกรณ์ จันทร์ใส            
6 45514   น.ส.  นภัส คลังชำนาญ            
7 45538   น.ส.  สมิตา ทะแยแก้ว            
8 45567   น.ส. ฐิติรัตน์ เวชโช            
9 45666   น.ส. พัชราภรณ์ กันทา            
10 45971   นาย ดนุพล สันเทพ            
11 45992   น.ส.  ณัฏฐา แสงลุน            
12 46030   นาย วิทวัส  ศรีอิ่นแก้ว            
13 46080   นาย สุภกิณ  ทิศา            
14 46098   น.ส. วรารัตน์  พรมลาย            
15 46149   น.ส. อริสา  อินต๊ะสงค์            
16 48558   น.ส. จุฑารัตน์  ไชยเมืองชื่น            
17 48559   น.ส. ฐปนัท สวัสดิ์บุญยงค์            
18 48560   น.ส. ณัติฐพร  ตางคำ            
19 48561   น.ส. เปมิกา โชติสุขรัตน์            
20 48562   น.ส.  ภัทรภร แสงศรีจันทร์            
21 48563   น.ส.  ภานุชนาถ  ปันทอย            
22 48564   น.ส. วิจิตรานันท์ กันคำ            
23 48565   นาย ณฐกร จันทราช            
24 48566   นาย  นพวรรธน์ อุปนันท์            
25 48567   นาย พชรภัทร  บุญเรือง            
26 48568   นาย เมธาสิทธิ์  ไตรวุฒิพิพัฒน์กุล