โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  8

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 45494   นาย ชนกกานต์  ตั้งศรีวงศ์            
2 45506   นาย รณกร  สุวรรณเมือง            
3 45545   นาย  เทวราช วงศ์หาญ            
4 45548   นาย ธวัชรพรรณ  ยามี            
5 45552   นาย พชร วัฒนะนุกูล            
6 45568   น.ส. ณัชชารมย์ วรารักษ์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
7 45573   น.ส. ธัญรดา วงค์ชัยชนะ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
8 45628   น.ส.  ศิรินทิพย์ วงศ์ปิง ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
9 45892   นาย อภิวัฒน์ สุววรณนัง            
10 46151   นาย คนาโชติ  ใจโฮ้ง            
11 46153   นาย  ถิรตรัย  มาละใจ            
12 46155   นาย ธนราชันย์ สูงติวงค์            
13 46162   นาย ศุภณัฐ  เดี่ยวรัตนกุล            
14 46163   น.ส. กัญญาณัฐ  จันทรดี ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
15 46165   น.ส. กุลสิณี  เต็งศิริวัฒนานนท์            
16 46171   น.ส. ธัญญรัตน์  รื่นเริง ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
17 46174   น.ส. นาทยา โสวะละ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
18 46175   น.ส. ญาณิศา  มั่นเหมาะ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
19 46177   น.ส. พิชญา สุขป้อม ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
20 46182   นาย ณัฐนภัส คำชมภู            
21 46183   นาย ณัฐภัทร วงศ์ราษฎร์            
22 46184   นาย บรรพต มามิ่ง            
23 46218   น.ส. รักชนก อินทะสืบ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
24 48551   น.ส. กมลพร ตรียกูล ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
25 48552   น.ส. กรรณิการ์ จำหน่าย ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
26 48555   น.ส. อภิชญา นันทพันธ์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 Smart Science (รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 311
27 48556   นาย พีรภัทร วงษ์ศรี            
28 48557   นาย ภัทรนันท์ สมศิริ