โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  7

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 45587   นาย คนธกานต์ ฟูคำ            
2 45594   นาย ธนภัทร จเรวรรณ์            
3 45596   นาย ปวีณวิชญ์ ท่าดี            
4 45599   นาย  พุทธคุณ นครพันธุ์            
5 45602   นาย สัณห์กันต์ธร อยู่ครบ            
6 45639   นาย ปรัตถกร จงตระกูลศิริ            
7 45695   นาย  เมธวิน จุมภู            
8 45743   นาย วิธวินท์ สุวรรณอัตถ์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
9 45754   น.ส.  กุลิสรา ทิชากร ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
10 45759   น.ส.  ณัฐมน ดอนสี       ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
11 45772   น.ส. วริศรา ยามะณี ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
12 45819   น.ส. สมฤดี มณีสาร ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
13 45850   น.ส. จิรัชยา ปันติ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
14 45995   น.ส. นวภรณ์ คำกุณะ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
15 46022   นาย ปรัชญา พยุหพรรค์            
16 46023   นาย  ผดุงเกียรติ  เล็กศรี            
17 46026   นาย ภาดล สุรินทร์โท            
18 46028   นาย เมธวิทย์  จุมภู            
19 46049   น.ส. พัทธนันท์ อินธิมา ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
20 46158   นาย ภาณุพงศ์ สาระไชย            
21 46206   น.ส. ชัญญา ถาวรคุณ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
22 48542   น.ส. จิดาภา  วิชาหา ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
23 48543   น.ส.  วิรากานต์ ดวงตา ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
24 48544   น.ส. ศิรประภา นุนพนัสสัก ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
25 48545   น.ส. อทิตยา  เจญการ            
26 48546   นาย นิธิศ ธารีสาร ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
27 48547   นาย  ณัฐนภนต์ บำรุงศรี            
28 48548   นาย เศรษฐเกียรติ ตั้งกิตอังคณา            
29 48550   นาย สุทธิพร ปิดกันภัย