โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  6

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 45493   นาย คมน์พัฒน โสภะ            
2 45516   น.ส. ปราณปรียา ห่อนบุญเหิม ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
3 45526   นาย ธนภูมิ ฉัตรคำเเปง            
4 45542   นาย ชูกิจ เรืองถนอม            
5 45543   นาย ณัฐปคัลภ์ เนตรวิศุทธ            
6 45546   นาย ธนกร อย่างตระกูล            
7 45559   น.ส. กนกกาญจน์ ชุมทัพ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
8 45566   น.ส. ชิษณุชา คำอ่อง ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
9 45582   น.ส. อรณิชา นามะสนธิ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
10 45584   น.ส. วชิราวดี อกกว้าง ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
11 45590   นาย ณัฏฐ์ ส่วนบุญ            
12 45635   นาย ธนบดี ยะย่าเป้า            
13 45636   นาย ธัชกร วิธุสุวรรณกุล            
14 45642   นาย ภาณุพงศ์ ธิต๊ะ            
15 45653   น.ส. กัณพร เสาจินดารัตน์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
16 45654   น.ส. กุลกนิษฐ์ ณรงค์ชัย ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
17 45656   น.ส. ชนิกา อุ่นตา ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
18 45657   น.ส. ณัฏฐา กฤษณรักษ์            
19 45658   น.ส. ทัตติยา คำพิชัย ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 A Math 232
20 45662   น.ส. ปทิตตา ทิพย์มณี ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 A Math 232
21 45664   น.ส. ปัณณพร ดอนเมือง ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30921 ลายเส้นภาพไทย 603
22 45668   น.ส. ภชสร กิตติไชยากร ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
23 45671   น.ส. เมธิกา หมู่เมืองสอง            
24 45673   น.ส. ลักษิกา จันทร์ต๊ะวงศ์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 A Math 232
25 45676   น.ส. วิมลณัฐ เจนรุ่งโรจน์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 748
26 45677   น.ส. สุภัสสรา ถวิลเวช ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 A Math 232
27 45711   น.ส. ณิชารีย์ วังวรรณรัตน์       ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
28 45717   น.ส. ปิยาภรณ์ จิรัคคกุล ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
29 45725   น.ส. สุรัจนีย์ ณ ลำปาง ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 342
30 45736   นาย เดชดนัย เข็มวิชัย            
31 45765   น.ส. มนัสวีร์ แซ่ตั้ง ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
32 45818   น.ส. ศิริน เทพเสนา ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 รักนิติศาสตร์ 410
33 45822   นาย กฤตยชญ์ รุ่งเรืองไพศาล            
34 45874   นาย ฉัตรพงค์ ศรีจำปา            
35 45902   น.ส. นภาวีร์ เฉิดโฉม ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
36 45913   น.ส. สิรินดา ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
37 46131   น.ส. กรกช อุ่นยานโกวิท ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
38 46164   น.ส. กัญญาภัค วัฒนธรรม ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 A Math 232
39 46180   น.ส. วิสสุตา ยศบุญเรือง ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 A Math 232
40 46185   นาย พีรนัส ชมภูกูล            
41 47014   นาย ณัฐพงษ์ อาริยะกุลโรจน์