โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  5

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 45518   น.ส. พิชชาพร พลนิกร ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
2 45556   นาย วัฒนชัย อินทรวิชา            
3 45572   น.ส. ธนัชชา ตื้อยศ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English on Movie 838
4 45576   น.ส. ปิยพัชร์ ธนาสุขอนันต์            
5 45578   น.ส. พิมพ์ธาดา แซ่โต๋ว            
6 45580   น.ส. ภาลินี มะโนคำ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
7 45581   น.ส. รมิตา นิรมิตเจียรพันธุ์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
8 45585   น.ส. ศิโรรัตน์ ใจวรรณะ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
9 45586   น.ส. อธิติยา สินิทธ์สกุล ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
10 45595   นาย ธนาธิป พละวงศ์            
11 45607   น.ส. ชิตชนก แสนละคร ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
12 45608   น.ส. ณัฏฐณิชชา อินทเสน            
13 45617   น.ส. นุชจีรา วงศ์ถาติ๊บ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30919 สมาธิสร้างสุข 879
14 45621   น.ส. พัชรินทร์ ทองหล่อ            
15 45629   น.ส. สิริประภา สุภัทร์วัน ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
16 45649   นาย ศุภสัณห์ เขาโคกกรวด            
17 45660   น.ส. ธนาภรณ์ แปงแก้ว ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
18 45672   น.ส. ยูกิ เอบิฮาร่า ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
19 45715   น.ส. เบญญากรณ์ ตันวิตรานนท์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
20 45790   นาย วงศธร ยศทะนะ            
21 45895   น.ส. กมลชนก นันทะสี ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
22 45918   นาย คณาธิป แว่นแก้ว            
23 45926   นาย ปริญญ์ วรวาส            
24 45984   นาย วนศิลป์ สิงห์คำ            
25 45999   น.ส. พิมพ์ประกาย โกมินทร์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
26 46034   นาย อติชาต เอี่ยมใส            
27 46043   น.ส. นวรัตน์ เนียมเพราะ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
28 46074   นาย วิชชากร จักรแก้ว            
29 46127   นาย สุทนัทน์ พงษ์บริบูรณ์            
30 46142   น.ส. พรชิตา ปาชัยนะเขียว ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
31 46145   น.ส. รังสินี สุขโข ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
32 46195   น.ส. ปารมี ชายศักดิ์            
33 46196   น.ส. ภัทริน ดีสม            
34 46209   น.ส. ธนภรณ์ ธิอุด ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
35 48532   น.ส. กัญญาณัฐ หมูตา ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
36 48533   น.ส. ธัญพิชชา เจนคิด       ก30927 แนะแนว 910
37 48534   น.ส. พิมพ์พลอย สูตรเลข ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
38 48535   น.ส. สุพิชญา อินทามระ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
39 48536   น.ส. อรยา บุญมาทน ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
40 48537   น.ส. อาทิตยา วงค์สาย ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
41 48538   น.ส. เอริณ เครือดวงคำ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
42 48539   นาย ดรัณ ศิลปพงศ์พาณิช            
43 48540   นาย นัฐพงษ์ บุญสละ            
44 49418   นาย บุญฤทธิ์ อินต๊ะหล้า