โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  4

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 45521   น.ส. มัชชาวรินทร์ ฉั่วตระกูล ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
2 45541   นาย เกริกพล อยู่เจริญ            
3 45550   นาย นนทกร มูลทะสิน            
4 45558   นาย ศิริมงคล วงค์กุณะ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
5 45562   น.ส. ขวัญจิรา เต็มสวัสดิ์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
6 45563   น.ส. จิรัชญา มลิหอม ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
7 45592   นาย เดชกุล ทิชัย            
8 45593   นาย เตชัส วังแวว            
9 45606   น.ส. จิรัฐติกาล ใจนันต๊ะ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
10 45609   น.ส. ณัฐนรี สุวรรณพฤกษ์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
11 45615   น.ส. นัฐนันท์ ขัตินนท์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
12 45632   น.ส. อัญชิษฐา ศรีวิลัยนุรักษ์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
13 45640   นาย พฤฒ สุวรรณพิมพ์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0       ก30921 ดนตรีสากล 604
14 45643   นาย ภูพาน หล้าสมศรี            
15 45645   นาย ภูรินทร์ มูลลออ            
16 45648   นาย ศฎากรณ์ สิทธิกัน            
17 45655   น.ส. จินดารัตน์ ไชยศร ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
18 45679   น.ส. สุวิมล มูลเต็ม ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 A Math 232
19 45680   น.ส. หยาดฟ้า วันทะยะ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
20 45684   นาย ชาตรี คุรุภากรณ์            
21 45746   นาย สรยุทธ เหลี่ยมแฉ่ง            
22 45755   น.ส. ชญานิษฐ์ สานอินทร์จักร ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
23 45776   นาย กฤษดินทร์ ดีใหญ่            
24 45808   น.ส. นัทธมล ฝั้นถาวร ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
25 45835   นาย พรพิพัชร สุวรรณวิชิตกุล            
26 45836   นาย พศวัต เปี้ยปลูก            
27 45842   นาย ศุภวิชญ์ จันทพันธ์            
28 45871   นาย คงภัคพล มงคลพันธ์            
29 46025   นาย พิสิษฐ์ ทรัพยสาร            
30 46091   น.ส. พัณนิตา ซ้ายยศ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
31 46122   นาย วีระพันธุ์ ดอนกิจภัย       ก30921 ดนตรีสากล 604
32 46156   นาย เนติ สิทธิกุล            
33 46159   นาย ภูวิศ ผลเกิด            
34 46181   นาย คุณาสิน เตชะสืบ            
35 47060   น.ส. ภัทรลดา ชวนมา ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 345
36 48524   น.ส. ขวัญชนก ทิพแสง ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
37 48525   น.ส. ชลธิชา ใจคำต๋า            
38 48526   น.ส. บัวชมพู แปงสี ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
39 48527   น.ส. พิมพกานต์ สาปคำ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
40 48528   น.ส. วรดา อินทิยศ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
41 48529   น.ส. สิตานัน เด่นแก้ว ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 จริยธรรม ม.ปลาย 433
42 48530   นาย ณัฐวุฒิ ตุ้ยสืบ            
43 48531   นาย พีระเดช เดชะทา            
44 49417   นาย ถิรพิทย์ สุพร