โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  3

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 45499   นาย ณัฐภูมิ เด่นไชยรัตน์            
2 45522   น.ส. ลายินอู้ - ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 พับกระดาษญี่ปุ่น 868
3 45533   น.ส. ญาณิกา เสาวภา ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
4 45534   น.ส. ณัฐกานต์ แว่นแก้ว ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English on Movie 838
5 45555   นาย ภูริภัทร พรหมปลูก            
6 45561   น.ส. กุลนารี วงศ์ษา ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 สังคม 415
7 45569   น.ส. ดาริกา แก้วเมืองมา ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
8 45571   น.ส. ธนภรณ์ เสนาธรรม ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
9 45589   นาย ชัยธวัช เรือนมูล            
10 45600   นาย มณฑล ป้อมสา            
11 45613   น.ส. ธณิสรา ศิริคำน้อย            
12 45626   น.ส. วิลาสินี สีแจ่ม ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
13 45631   น.ส. อรนภา ศรีกันใจ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
14 45641   นาย พล สุทธภักติ            
15 45646   นาย รัฐพล สุนทร            
16 45663   น.ส. ปภาวี กัลปสันติ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
17 45669   น.ส. ภัคทิรา แก้วร่วมวงศ์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
18 45689   นาย ธนาฒย์ วังมูล ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
19 45757   น.ส. ณัฐกานต์ แก้วบุญเรือง ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
20 45805   น.ส. เขมมิกา แก้วปินใจ            
21 45810   น.ส. ประภัสสร แลสันกลาง ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
22 45811   น.ส. พิชยา กาทอง ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 สังคม 415
23 45813   น.ส. ภัทราพร ขันแก้ว ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
24 45839   นาย ภูริทัต ภูมิโยชน์            
25 45866   น.ส. สมาพร ทาหลี ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
26 45882   นาย บัณฑิต ขัติวงค์            
27 45941   น.ส. กนกนิภา วงศ์หาญ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
28 45974   นาย ธนิสร ศรีแปงวงค์            
29 45990   น.ส. จุฑามณี พงศ์พันธ์งาม ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
30 46013   นาย ชนกณภัทร จิตมั่น            
31 46042   น.ส. ธันย์ชนก กุลชิงชัย ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
32 46068   นาย พีระพล ประมูลเชื้อ            
33 46123   นาย ศิวกร แสงสว่าง            
34 46150   น.ส. อาริษา ธิยะสืบ            
35 46161   นาย วีราพศิน อินต๊ะวงค์            
36 46170   น.ส. ธนพร ใจคำลือ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 329
37 46215   น.ส. มัชฌิมา ไชยเมืองชื่น ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 สังคม 415
38 48518   นาย ไตรภพ ก่อพานิชกุล            
39 48520   น.ส. ปราณปรียา บุญช่วย ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30921 จิตอาสาศิลป์ 608
40 48522   น.ส. ศรัญยา เครือยศ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
41 48523   น.ส. สุพิชชา อินต๊ะสืบ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
42 48585   นาย กิตติธัช สัตยานุรักษ์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 224
43 49387   น.ส. จันทร์วรรณ วิทูชำนาญ            
44 49390   น.ส. กัญญ์ฐญาน์ ภัทรพรวรโชติ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738