โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  2

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 45495   นาย ชนาธิป เสียงหวาน            
2 45544   นาย ณัฐพงศ์ ทานุชิต            
3 45560   น.ส. กัญญารัตน์ แก้วพิมพ์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
4 45564   น.ส. ชญานิศ พรหมมา ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 สังคม 415
5 45565   น.ส. ชนกนันท์ ใจจิต ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
6 45583   น.ส. รัชพร ศรีเขื่อนแก้ว            
7 45591   นาย ณัฏฐพิพัฒน์ สมเพชร            
8 45598   นาย พิชญุตม์ ศรีตะบุตร            
9 45605   น.ส. กุลธิดา วงศ์ษา ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 สังคม 415
10 45611   น.ส. ณิชาภา แก้วเมืองมูล ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 ท่องโลกธุรกิจ รับเฉพาะ ม.6 703
11 45612   น.ส. ทิฆัมพร บุตรา            
12 45619   น.ส. ปราชญ์ชนิกา ตามูล            
13 45624   น.ส. ภัสร์ธิดากานต์ จินะการ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
14 45625   น.ส. แพรทอง วิทิพย์รอด ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
15 45627   น.ส. ศรันย์ธร พิณวานิช       ก30923 ท่องโลกธุรกิจ รับเฉพาะ ม.6 703
16 45633   น.ส. เอมิกา มันจันดา ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
17 45634   นาย ณัฐวุฒิกร อุตวรรณ์            
18 45647   นาย วริทธินันท์ วรรณเลิศ            
19 45674   น.ส. วิชญาดา รูปละออ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English on Movie 838
20 45687   นาย ธนนท์ จงรักษ์            
21 45693   นาย พัทธนันท์ มัตแช            
22 45697   นาย วนศักดิ์ ปิงวัง            
23 45750   นาย อริญชัย ดำงาม            
24 45787   นาย พนัฐษพล ปะทะนมปีย์            
25 45900   น.ส. ชลิตา สาระมนต์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 ท่องโลกธุรกิจ รับเฉพาะ ม.6 703
26 45991   น.ส. ชลกร แก้วนันไชย ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English on Movie 838
27 46003   น.ส. วชิราพร ณ ลำพูน ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
28 46027   นาย ภูผา ผลศิริ            
29 46121   นาย วรเทพ เทพแปง            
30 46139   น.ส. น้ำ หาญพิชิตศึกไพรี            
31 46152   นาย ญาณปรัชญ์ เบญจศาสตร์            
32 46187   น.ส. กุลวรางค์ เกตุสวัสดิ์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English on Movie 838
33 46191   น.ส. ธนัชชา ประมูลสิน ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
34 46210   น.ส. ธัญญา ทิพย์บำรุง            
35 47055   นาย วชิรวิทย์ ดอนดี            
36 47085   น.ส. ชนัญชิดา กษิดิศณิชกุล ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
37 48511   น.ส. กุลสตรี แสดงคุณ            
38 48512   น.ส. จิดาภา แซ่ตั้ง ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 ท่องโลกธุรกิจ รับเฉพาะ ม.6 703
39 48513   น.ส. ณัฏฐินี ศรีบุญวงษ์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 ท่องโลกธุรกิจ รับเฉพาะ ม.6 703
40 48514   น.ส. พิณรัตน์ แสนคำฟู ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
41 48515   น.ส. มลธิชา วงศ์จักร์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 ท่องโลกธุรกิจ รับเฉพาะ ม.6 703
42 48516   น.ส. รชาภา สิรธนาเจริญ       ก30927 แนะแนว 910
43 48517   น.ส. อุ้มบุญ อินยาศรี ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 ท่องโลกธุรกิจ รับเฉพาะ ม.6 703