โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  16

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 45540   นาย กฤตยชญ์ ฟูคำ            
2 45702   นาย ศศิน บารมีกุล            
3 45705   นาย อัษฎา ปันเลายา            
4 45778   นาย ฉัตรกมล ใจศิล            
5 45780   นาย ณัฐนนท์ ทิพย์เนตร            
6 45806   น.ส. ธิดารัตน์ เขียวน้อย ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
7 45830   นาย ณัฐวัฒน์ รินพล            
8 45854   น.ส. ณัชชา เลิศหล้า ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
9 45864   น.ส. ภัทราพร วังใย ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
10 45880   นาย นราวุฒิ ภู่พัฒน์            
11 45909   น.ส. พันธิภา สิทธิน้อย ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
12 45917   นาย กิตติธัช อินพรหม            
13 45927   นาย ปริทัศน์ มณีกุล            
14 45940   นาย อนิก ทอนโพธิ์            
15 45954   น.ส. ภาสินี วังใย ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
16 45969   นาย จิณณวัตร ม่วงมี            
17 45973   นาย ธนกร อ้วนล่ำ            
18 46010   นาย คมสันต์ เชื้อมา            
19 46024   นาย พงษ์พิพัฒน์ ปัญญสุโกสิงห์            
20 46029   นาย วชิรภพ อูปทอง            
21 46051   น.ส. วชิราภรณ์ สานำ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คุ้มครองผู้บริโภค 723
22 46078   นาย สุบัญชา สุพาวงษ์       ก30921 ดนตรีสากล 604
23 46111   นาย ธนาดล แสงประสาร            
24 46113   นาย ธีรศานติ์ ศิริกุลธรรมา            
25 48580   นาย รัชชานนท์ ชมภูกุล            
26 49157   น.ส. ภิญญดา พันธ์ชัย ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505