โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  13

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 44956   นาย เทวฤทธิ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์            
2 45551   นาย นพพร เหลี่ยมพันธุ์            
3 45623   น.ส. พิจิตรา ธิวงศ์       ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
4 45659   น.ส. ทิพวรรณ ปิยะลังกา ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
5 45661   น.ส. ธีรภัทร วรรณา ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
6 45691   นาย บุรพล อุ่นสุทอง            
7 45699   นาย วัชรพล ศรีวัชระ            
8 45710   น.ส. ณัฐพร แก้วสาย ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
9 45719   น.ส. มารีน แจ่มศรี ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
10 45760   น.ส. กัญญาภัค คชสิงห์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
11 45773   น.ส. วลัยพร ลาวผาบ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English from songs ม. ปลาย 841
12 45789   นาย รัชานนท์ มณีกาญจน์            
13 45798   นาย สาริกซ์ ผัดสุรินทร์            
14 45809   น.ส. ปณิชา ใจเตกูล            
15 45812   น.ส. พิมลภัล เมืองใจ       ก30927 แนะแนว 910
16 45849   น.ส. กมลวรรณ โยมงาม       ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
17 45862   น.ส. พิมพ์ชนก วัฒนวิภา       ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
18 45878   นาย ทักษ์ดนัย วงค์ครองศักดิ์            
19 45932   นาย รชต มาชัยวงค์            
20 45943   น.ส. จุฬาลักษณ์ ชุมภูสืบ       ก30927 แนะแนว 910
21 45944   น.ส. ชลิดา ทนันชัย       ก30927 แนะแนว 910
22 45947   น.ส. นันทนัช นิลคง       ก30927 แนะแนว 910
23 45951   น.ส. พรสุรีย์ ชุ่มตา       ก30927 แนะแนว 910
24 45979   นาย ปุณยวีร์ แพนพันธ์อ้วน ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English on Movie 838
25 45996   น.ส. บุญสิตา อภิชาติวิวรรธน์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
26 46031   นาย ศิวกร แหลมคม            
27 46067   นาย พิชิตชัย เพิ่มพูล            
28 46083   น.ส. กมลชนก มาลุจันทร์       ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
29 46128   นาย อรรถพงศ์ แสงบุญเรือง ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 405
30 46138   น.ส. นัชชา แสงเจริญกูล       ก30927 แนะแนว 910
31 46143   น.ส. พรนภา วงศ์ทา       ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
32 46205   นาย อิทธิกร เกียรติก้องแก้ว       ก30921 ดนตรีสากล 604
33 46221   น.ส. อภิชญา ตรีวัฒนาวงศ์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English corner 859
34 47047   นาย ธนบดินทร์ กันชาติ            
35 47084   น.ส. ฑิตฐิพร สุตาคำ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
36 48549   นาย  สุกฤษฏิ์ เชื้อแก้ว            
37 48576   น.ส. ปวีณ์นุช เปี่ยมจริยคุณ       ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
38 48578   นาย ทศพล เต็มสืบ            
39 48579   นาย ศรุต เมืองเหมอะ            
40 49385   นาย วิทวัฒน์ นาดปูน            
41 49386   นาย เจษฎาภรณ์ ปาละเขียว