โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  12

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 45570   น.ส. ทิติยา แก้วอินต๊ะ       ก30923 Digital Art ม.ปลาย 743
2 45618   น.ส. เนื้อน้อง เต่าทอง ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
3 45682   นาย คงเดช อ้วนใส            
4 45692   นาย ปัณณวิชญ์ ปัญญ์อภิลักษณ์            
5 45694   นาย พีรวิชญ์ คำปาเชื้อ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
6 45709   น.ส. ณัฐณิชา ตันจันทร์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
7 45723   น.ส. สาธิณี พนะการ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
8 45741   นาย รพีภัทร ลาภมาก            
9 45749   นาย สุอัษฎ์ กิมาคม            
10 45762   น.ส. ธนารัตน์ แก้วมณี ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
11 45792   นาย วีรภัทร เหมืองทอง            
12 45804   น.ส. ญาติกา ตั้งธรรมะดำรง            
13 45827   นาย จิรายุ สุวรรณอัตถ์            
14 45861   น.ส. พิชญภา แปดนัด ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
15 45884   นาย พงศ์ธร ดวงมาลา ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
16 45906   น.ส. พรนภัส กลิ่นประสาท ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
17 45942   น.ส. กัลยกร อินต๊ะเทพ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
18 45948   น.ส. นิรัชพร จันทรมา ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
19 45949   น.ส. เบญจวรรณ ทาดี ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย 745
20 45950   น.ส. ปาณิสรา คำจำปา ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 นักสะสม ม.ปลาย 114
21 45957   น.ส. ศศิชา สูญปั้ง ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
22 45965   นาย คมคิด ใหม่ธรรม            
23 45989   น.ส. เกษราภรณ์ ธรรมวิยา ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30913 A Math 232
24 45994   น.ส. ทิพยรัตน์ จินะการ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
25 46002   น.ส. เมธาวี จันทร์ต๊ะวงค์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
26 46004   น.ส. วรัญญา บุญมี            
27 46007   น.ส. อภิชญา  พิมสาร ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
28 46053   น.ส. ชนิศา ท้าวตั๋น ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 สวดมนต์ 431
29 46054   น.ส. วิภาวดี ไลจินดา ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 สวดมนต์ 431
30 46055   น.ส. วิศัลย์ศยา พลับจีน ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 สวดมนต์ 431
31 46064   นาย นักสิทธิ์ ลือเดชกังวารไกร            
32 46065   นาย ปวริศ สิริเยาวลักษณ์            
33 46094   น.ส. รุจจิรา ชุ่มอินจักร์            
34 46100   น.ส. วริศรา ใจบุญ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30911 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับเฉพาะ ม.6 115
35 46117   นาย ภพธรรม บุญทาหมั้น            
36 46193   น.ส. นัทธมน มณีจันทรา ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 การถ่ายภาพ 738
37 46212   น.ส. ปุณยวีร์ ติไชย ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 English corner 859
38 48574   นาย กิตติพงศ์ อิ่นคำตา            
39 48575   นาย โกสินทร์ แก้วธิดา