โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  11

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 45665   น.ส. ปาณิศา สว่างปัญญา ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
2 45685   นาย ณภัทร สุระเเสน            
3 45712   น.ส. นงนภัส บุญเฮง ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
4 45713   น.ส. นฤภัทร ด่านพิริยะเจริญพร ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30923 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย 709
5 45720   น.ส. ลลิตา สุขพันธ์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 505
6 45727   น.ส. อรัญรินทร์ อิ่นแก้วปวงคำ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
7 45740   นาย ภูมิพัฒน์ มะโนใน            
8 45748   นาย สุธินันท์ สุคนธพันธุ์            
9 45768   น.ส. ปวันรัตน์ นามวงศ์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
10 45769   น.ส. เปมิกา ณ ลำปาง ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 437
11 45771   น.ส. รัตกันท์ เขียวอุไร ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
12 45774   น.ส. สุดารัตน์ เกษรินทร์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
13 45788   นาย พีรเดช เอี่ยมสอาด            
14 45807   น.ส. นภชนก เจื้อยแจ้ว       ก30917 สวดมนต์ 431 ก30917 สวดมนต์ 431 ก30917 สวดมนต์ 431 ก30917 สวดมนต์ 431 ก30917 สวดมนต์ 431      
15 45817   น.ส. ศิรภัสสร ศรีตะบุตร ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 สวดมนต์ 431
16 45824   นาย กิตติศักดิ์ ขัดศรี            
17 45828   นาย ณัฐชนน กามล            
18 45832   นาย นภัสกร ต่อสนิท            
19 45837   นาย พีระชัจจ์ พจนพิมล            
20 45845   นาย สุรกานต์ พรมเจียม            
21 45853   น.ส. ญาณินท์ พลรักษ์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30919 พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย) 909
22 45856   น.ส. ธัญญารัตน์ เทพศิลป์ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
23 45887   นาย วิปัศย์ ผัดสุรินทร์            
24 45904   น.ส. บัวชมพู วงศ์ขุ่ย ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
25 45905   น.ส. ปาณิศา หอมสุวรรณ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
26 45920   นาย ชุติพนธ์ กีรติชัยทัศน์            
27 45929   นาย ภูริชญา นุชนารถ            
28 45945   น.ส. ณัฎฐา นาคะกุล ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
29 45963   นาย กฤชนะ สมัครการ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
30 45972   นาย เดชาวัต อุดเเก้ว ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0      
31 45997   น.ส. เบญจรัตน์ กันทิยะ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
32 46000   น.ส. พิยดา สายปัญญา ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
33 46036   น.ส. ชญาดา แสงแก้ว ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 สวดมนต์ 431
34 46070   นาย ภูมิพัฒน์ ตาคำ            
35 46089   น.ส. นริสราภรณ์ มาธุระ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
36 46099   น.ส. วริชญา อินถา ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
37 46126   นาย สหรัถ จันทร์ปัน            
38 46130   น.ส. กนกนภัส มุณี ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
39 46146   น.ส. วชิราภรณ์ คลาดแคล้ว ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30927 แนะแนว 910
40 46201   นาย ธนกฤต อุทุมพร            
41 48573   น.ส. ดารินทร บิลโส๊ะ ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ปี 3 0 ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง 437